Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
Datum objave: 16. 11. 2018
Rok za oddajo: 16. 5. 2022

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve izdelkov/storitev mikro, malih ali srednje velikih podjetij (MSP) na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019 – 2022 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP.

UPRAVIČENCI

  • mikro / malo / srednje veliko podjetje, ki opravljajo gospodarsko dejavnost v Republiki Sloveniji in so organizirani kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik,
  • nameravajo samostojno razstavljati na sejmu v tujini,
  • sejem je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoData Base ali AUMA,
  • sejem je mednaroden (na zadnjem zaključenem sejmu je bilo med vsemi razstavljavci vsaj 10 % tujih razstavljavcev),
  • sejem se še ni zaključil,
  • na zadnji dan preteklega meseca so imeli zaposleno vsaj eno osebo.

V javnem razpisu so objavljeni vsi pogoji za kandidiranje, v razpisni dokumentaciji pa način njihovega preverjanja.

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški so stroški najema razstavnega prostora za mednarodne sejme v tujini, stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, stroški tehničnih priključkov, stroški upravljanja razstavnega prostora in stroški sejemske opreme. Dejanskih stroškov ne bo potrebno dokazovati, saj so bil našteti upravičeni stroški upoštevani pri pripravi metodologije za izračun standardnega stroška na kvadratni meter najetega sejemskega prostora.

VIŠINA SOFINANCIRANJA 

Največ do 13.136,76 EUR.

Višina sofinanciranja se izračuna na podlagi standardnega stroška na kvadratni meter najetega sejemskega prostora, velikosti najetega razstavnega prostora in programskega območja, v katerega spada prijavitelj (kohezijska regija Vzhodna/Zahodna Slovenija). 

NAČIN PRIJAVE

Navodila za pripravo vloge in načini oddaje vloge so navedeni v razpisni dokumentaciji (III. poglavje) in javnem razpisu (11. točka).

Vlogo morate izpolnite s pomočjo spletnega obrazca, ki omogoča poenostavitev izpolnjevanja razpisnih obrazcev in prilog, saj so na voljo razna pomagala in kontrolni mehanizmi, ki uporabnikom olajšajo izpolnjevanje vloge. 

Vlogo (tiskan izvod) je potrebno vložiti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije v zvezi s pripravo vloge in pojasnila k razpisni dokumentaciji so dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: indiv-sejmi2019-2022@spiritslovenia.si.

Vabljeni k ogledu že objavljenih odgovorov na prejeta vprašanja. Vse novosti o javnem razpisu se objavljajo na tej spletni strani.