Razpisnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Datum objave: 11. 11. 2022
Rok izvedbe: 22. 12. 2022

 

PREDMET IN CILJ JAVNEGA RAZPISA 

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letih 2023 in 2024 (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih (izhajajo najmanj enkrat letno) publikacij z znanstveno vsebino, ki so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj. 

Javni razpis obsega izdajanje domačih periodičnih znanstvenih publikacij (v nadaljevanju: publikacije) v tiskani oziroma spletni obliki s področij humanističnih, družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških in naravoslovno-matematičnih ved.

 

OKVIRNA VREDNOST JAVNEGA RAZPISA IN OBDOBJE TER NAČIN ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV

Okvirna vrednost sredstev javnega razpisa znaša v obdobju 2023–2024 predvidoma 3.500.000,00 EUR.
Javni razpis bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu, za katerega so dodeljena. Agencija bo z izbranimi prijavitelji na javnem razpisu sklenila letne pogodbe o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti. Agencija sofinancira izdajanje publikacij, ki so izdane v obdobju 2023–2024.

Višina sofinanciranja posamezne publikacije, prijavljene na javni razpis, je odvisna od uvrstitve publikacije v kategorije publikacij na podlagi kazalnikov, določenih v 6.1. točki tega javnega razpisa in normativov za sofinanciranje, določenih v 6.2. točki tega javnega razpisa.

 

SUBJEKTI, KI SE LAHKO PRIJAVIJO NA JAVNI RAZPIS 

Na javni razpis se lahko prijavijo: 

  • organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji, 
  • založbe (gospodarske družbe ali zavodi, ki se ukvarjajo z zalaganjem knjig, revij), 
  • društva, vpisana v zbirko podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti (kot vpis društva v zbirko podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti se šteje vpis v Evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu pri pristojni organizaciji za javnopravne evidence in storitve 
  • pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu.

 

NAČIN, OBLIKA IN ROK ZA ODDAJO PRIJAV 

Prijavitelj mora prijavo oddati v tiskani in elektronski obliki. Obe obliki prijave morata biti vsebinsko popolnoma enaki. 

I. Tiskana prijava 

a) Tiskana prijava mora vsebovati: 

  • V celoti izpolnjen prijavni obrazec ARRS-ZPP-JRPrijava-23-24.
  • V primeru, da je prijavitelj založba, ki nima registrirane dejavnosti založništva (šifra kategorije po SKD J58), mora kot dokazilo predložiti akt o ustanovitvi, iz katerega je razvidno, da opravlja založniško dejavnost. 
  • V primeru, da v prijavi gospodarska družba nastopa kot prijavitelj ali sofinancer, je obvezno k prijavi priložiti obrazec za dodeljevanje pomoči »de minimis« ARRS-ZPP-JR-DP-23-24.

 

b) Tiskane prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2023 in 2024« ter z navedbo naziva in naslova prijavitelja v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. 

Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov agencije do vključno četrtka, 22. 12. 2022, do 14. ure. 

Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno na pošto iz Slovenije in tujine, s poštnim žigom – 22. 12. 2022 do 14. ure. V vsaki ovojnici je lahko le ena prijava. Prijavitelj, ki prijavlja več znanstvenih periodičnih publikacij, mora vsako prijavno vlogo poslati v ločeni ovojnici.

 

II. Elektronska prijava 

Elektronska prijava mora vsebovati prijavni obrazec ARRS-ZPP-JR-Prijava-23-24, ki ga mora prijavitelj poslati v enem izvodu v elektronski obliki na naslov razpis-periodika-znanstvena@arrs.si , pri čemer je za identičnost vsebine (tiskane in elektronske oblike prijavnega obrazca) odgovoren prijavitelj. Zaradi avtomatične obdelave podatkov je potreben format Word, ki ga morajo prijavitelji kot prilogo z nazivom ARRS-ZPP-JR-Prijava-23-24-Priimek.doc, kjer je »Priimek« priimek kontaktne osebe prijavitelja, posredovati na elektronski naslov: razpis-periodika-znanstvena@arrs.si do vključno četrtka, 22. 12. 2022, do 14. ure.

 

III. Pravočasnost prijave 

Za pravočasne se štejejo prijave, ki so do 22. 12. 2022 do 14. ure oddane v tiskani obliki. V postopku izbora prijav bo agencija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na agencijo v roku, določenem v tem javnem razpisu. Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni dokumentaciji, agencija v postopku ocenjevanja ne bo upoštevala.

 

PRIJAVNI OBRAZEC IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Prijavni obrazec in razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani ARRS.

 

 

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh ARRS  oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Kontaktna oseba: Bojan Volf, tel. +386/1/400-59-73, e-pošta: bojan.volf@arrs.si.