Razpisnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Datum objave: 18. 3. 2022
Rok oddaje: 10. 5. 2022

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v tiskani in digitalni obliki na vseh znanstvenih področjih, in sicer:

A. 

 • znanstvenih monografij slovenskih avtorjev (imajo slovensko državljanstvo) ter kritičnih izdaj virov s spremno študijo in komentarjem;
 • znanstvenih monografij tujih avtorjev (delujejo kot raziskovalci v Republiki Sloveniji in imajo evidenčno številko raziskovalca pri agenciji) ter kritičnih izdaj virov s spremno študijo in komentarjem;

B. prevodov znanstvenih monografij tujih avtorjev v slovenski jezik;

C. prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik;

D. digitalnih izdaj monografij.

 

CILJ JAVNEGA RAZPISA

Agencija podpira izdajanje znanstvenih monografij s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih znanstvenih monografij, ki so:

 • aktualne in temeljnega pomena za razvoj posameznega znanstvenega področja;
 • pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije;
 • pomembne za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v domačem in mednarodnem prostoru;
 • pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj in znanstvene kulture.
 
 

VIŠINA SREDSTEV

Vrednost razpoložljivih sredstev javnega razpisa za leto 2022 znaša predvidoma 440.000,00 EUR.

Višina zneska sofinanciranja je odvisna od uvrstitve v kategorijo (I. in II.), naklade, obsega znanstvene monografije (v avtorskih polah) ter razpoložljivih finančnih sredstev, namenjenih javnemu razpisu.

Postopek izračuna zneska sofinanciranja za posamezno prijavo:

 • a) agencija najprej za vse prijave izračuna zneske sofinanciranja po formulah iz Tabele 3 iz prvega odstavka točke 7.4.; v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka višji od zneska zaprošenih sredstev, ki ga je prijavitelj navedel v prijavni vlogi, se upošteva znesek zaprošenih sredstev; v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka nižji od zneska zaprošenih sredstev, se upošteva izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka oziroma
 • b) v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka višji od 8.000,00 EUR, se upošteva znesek 8.000,00 EUR; v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka nižji od 8.000,00 EUR, se upošteva izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka;
 • c) agencija na podlagi izračuna iz točke a) tega odstavka in upoštevajoč omejitev iz točke b) tega odstavka določi upoštevan znesek sofinanciranja;
 • d) če vsota vseh (vse prijave v okviru javnega razpisa) upoštevanih zneskov sofinanciranja preseže razpoložljiva finančna sredstva javnega razpisa, se upoštevani zneski sofinanciranja sorazmerno uskladijo z obsegom razpoložljivih finančnih sredstev.

 

UPRAVIČENCI

Na javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij se lahko prijavijo:

 • raziskovalne organizacije, vpisane v Evidenco RO pri agenciji;
 • društva, vpisana v zbirko podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti;
 • založbe na področju Republike Slovenije in v zamejstvu, pri čemer se za založbe štejejo fizične ali pravne osebe, ki so registrirane za dejavnost založništva (šifra kategorije po SKD J58) ali imajo v aktu o ustanovitvi opredeljeno, da opravljajo navedeno dejavnost.

Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa in merila za izbor so natančno opisani v razpisni dokumentaciji.

 

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški izdaje oziroma prevoda znanstvene monografije so tisti stroški, ki nastanejo od 1. 1. 2022 do roka oddaje dokaznega izvoda, določenega v tem javnem razpisu.

Agencija bo izbranim prijaviteljem sofinancirala naslednje stroške:

a) znanstvene monografije ter kritične izdaje virov s spremno študijo in komentarjem:

 • stroški tiska, tehnična priprava rokopisa za tisk oziroma digitalno objavo (stroški oblikovanja in računalniškega preloma), stroški lektoriranja.

b) prevod znanstvenih monografij tujih avtorjev v slovenski jezik:

 • stroški prevajanja.

c) prevod znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik:

 • stroški prevajanja oziroma stroški lektoriranja v tujem jeziku, če je monografija že napisana v tujem jeziku.

d) digitalna izdaja monografije:

 • stroški priprave rokopisa za digitalno objavo, stroški lektoriranja.

 

OBDOBJE IZVAJANJA

Obdobje izvajanja projekta je lahko največ do 31. 3. 2023.

NAČIN IN ROK ODDAJE VLOGE

Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-ZM-JR-Prijava-2022. Prijavo je potrebno oddati v elektronski in papirni obliki. Obe obliki prijave, elektronska in papirna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Prijave morajo biti oddane v pisni in elektronski obliki do vključno 10. 5. 2022 do 14. ure

Prijava v papirni obliki

Tiskane prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2022« ter z navedbo naziva in naslova prijavitelja v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov agencije do vključno torka, 10. 5. 2022, do 14. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno na pošto iz Slovenije in tujine, s poštnim žigom – 10. 5. 2022 do 14. ure. V vsaki ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2022” je lahko le ena prijava. Prijavitelj, ki prijavlja več znanstvenih monografij, mora vsako prijavno vlogo poslati v ločeni ovojnici.

Prijava v elektronski obliki

Elektronska prijava mora vsebovati prijavni obrazec ARRS-ZM-JR-Prijava-2022, ki ga mora prijavitelj poslati v enem izvodu v elektronski obliki na naslov razpis-znanstvenemonografije@arrs.si, pri čemer je za identičnost vsebine (tiskane in elektronske oblike prijavnega obrazca) odgovoren prijavitelj. Zaradi avtomatične obdelave podatkov je potreben format Word, ki ga morajo prijavitelji kot prilogo z nazivom ARRS-ZM-JR-Prijava-2022- Priimek.doc, kjer je Priimek priimek prvega avtorja znanstvene monografije, posredovati na elektronski naslov: razpis-znanstvenemonografije@arrs.si do vključno torka, 10. 5. 2022, do 14. ure.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Prijavni obrazec in razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani ARRS: http://www.arrs.gov. si/sl/razpisi/

DODATNE INFORMACIJE

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh ARRS http://www. arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Kontaktna oseba: Bojan Volf, tel. +386 1/400-59-73, e-pošta: bojan.volf@arrs.si.

Dostop do celotnega razpisa je tukaj.