Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
Datum objave: 11. 2. 2022
Rok oddaje: 18. 3. 2022, do 13. ure. 

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA 

Namen javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini in jih spodbujati pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva in privabljanjem tujih investitorjev v Slovenijo. 

Slovenski poslovni klubi v tujini so uradno registrirane pravne osebe v tujini, ki izvajajo aktivnost slovenskega poslovnega kluba in katerih dejavnost je usmerjena v: 

 • krepitev gospodarskega sodelovanja med Republiko Slovenijo in državo, v kateri imajo sedež; 
 • spodbujanje rednih formalnih in neformalnih stikov ter izmenjave informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji, zainteresiranimi za poslovanje na tujem trgu; 
 • svetovanje slovenskim, predvsem malim in srednje velikim podjetjem, ki se odločajo za prodor na trg, na katerem delujejo posamezni slovenski poslovni klubi, ter tujim podjetjem, ki želijo poslovati s slovenskimi podjetji; 
 • redno seznanjanje slovenskih podjetij in institucij z aktualnimi poslovnimi informacijami in poslovnimi priložnostmi v državah, v katerih slovenski poslovni klubi delujejo;
 • promocijo slovenskega gospodarstva ter slovenskega poslovnega okolja v državah, v katerih slovenski poslovni klubi delujejo. 

Cilj javnega razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati: 

 • organizacija in izvedba najmanj 60 kakovostnih poslovnih dogodkov, namenjenih slovenskim in tujim podjetjem, 
 • informiranje in svetovanje najmanj 600 slovenskim podjetjem, ki želijo prodreti na tuje trge, 
 • posredovanje najmanj 300 prispevkov za objavo na portalu Izvozno Okno. 

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je financiranje naslednjih aktivnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini:

 • Organizacija in izvedba poslovnih dogodkov
 • Aktivna udeležba na poslovnih dogodkih
 • Informiranje slovenskih in tujih podjetij
 • Poglobljeno svetovanje slovenskim podjetjem
 • Zagotavljanje prispevkov za objavo na Izvoznem Oknu
 • Promocija slovenskega gospodarstva in poslovnega okolja
 • Promocija slovenskega poslovnega kluba

 

CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI

Upravičeni prejemniki sredstev so aktivno delujoče uradno registrirane pravne osebe v tujini, ki izvajajo aktivnosti slovenskega poslovnega kluba. 

 

POGOJI ZA KANDIDIRANJE

Prijavitelj je uradno registrirana pravna oseba v tujini – evidentirana v uradnem registru države, v kateri ima sedež. Prijavitelj je evidentiran v uradnem registru najmanj eno leto pred dnevom objave javnega razpisa.

Ostali splošni in posebni pogoji, merila so v opisani razpisni dokumentaciji.

 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV 

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 450.000,00 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, PP 603210 – Spodbujanje internacionalizacije, za leto 2022.

 

SKLADNOST S PRAVILI POMOČI DE MINIMIS IN INTENZIVNOST POMOČI 

SPIRIT Slovenija bo sofinancirala upravičene stroške v višini največ 80 %. 

Prejeta sredstva predstavljajo pomoč de minimis. Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči.

 

OBDOBJE, V KATEREM MORAJO BITI PORABLJENA DODELJENA SREDSTVA

Koriščenje sredstev je možno v letu 2022. 

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične s 1. 1. 2022 in traja do 18. 11. 2022. 

Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti, razen v primeru aktivnosti vzpostavitve in delovanja showrooma, kjer so upravičene tudi aktivnosti, ki bodo plačane znotraj obdobja upravičenosti in izvedene po datumu obdobja upravičenosti, vendar najkasneje 31. 12. 2022.

 

ROKI IN NAČIN PRIJAVE NA JAVNI RAZPIS 

Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo oddane osebno oziroma bodo prispele s priporočeno ali hitro pošto na naslov SPIRIT Slovenija do vključno 18. 3. 2022, do 13. ure. 

Vlogo je potrebno vložiti na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 

 

RAZPOLOŽLJIVOST RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisiin-narocila . Vloga mora biti poslana po pošti ali osebno dostavljena na sedež SPIRIT Slovenija.

 

DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov spk@spiritslovenia.si .

 

Dostop do celotnega javnega razpisa in razpisne dokumentacije je tukaj.