Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
Datum objave: 9. 12. 2022
Rok prijave: 30. 12. 2022

 

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA 

Namen javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini in jih spodbujati pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva in privabljanjem tujih investitorjev v Slovenijo.

Slovenski poslovni klubi v tujini so uradno registrirane pravne osebe v tujini, ki izvajajo aktivnost slovenskega poslovnega kluba in katerih dejavnost je usmerjena v:

 • krepitev gospodarskega sodelovanja med Republiko Slovenijo in državo, v kateri imajo sedež;
 • spodbujanje rednih formalnih in neformalnih stikov ter izmenjave informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji, zainteresiranimi za poslovanje na tujem trgu;
 • svetovanje slovenskim, predvsem malim in srednje velikim podjetjem, ki se odločajo za prodor na trg, na katerem delujejo posamezni slovenski poslovni klubi, ter tujim podjetjem, ki želijo poslovati s slovenskimi podjetji;
 • redno seznanjanje slovenskih podjetij in institucij z aktualnimi poslovnimi informacijami in osnovnimi priložnostmi v državah, v katerih slovenski poslovni klubi delujejo;
 • promocijo slovenskega gospodarstva ter slovenskega poslovnega okolja v državah, v katerih slovenski poslovni klubi delujejo.

 

Cilj javnega razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati:

 • organizacija in izvedba najmanj 60 kakovostnih poslovnih dogodkov, namenjenih slovenskim in tujim podjetjem,
 • informiranje in svetovanje najmanj 600 slovenskim podjetjem, ki želijo prodreti na tuje trge,
 • posredovanje najmanj 300 prispevkov za objavo na portalu Izvozno Okno.

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je financiranje naslednjih aktivnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini:

 • Organizacija in izvedba poslovnih dogodkov
 • Aktivna udeležba na poslovnih dogodkih
 • Informiranje slovenskih in tujih podjetij
 • Poglobljeno svetovanje slovenskim podjetjem
 • Zagotavljanje prispevkov za objavo na Izvoznem Oknu
 • Promocija slovenskega gospodarstva in poslovnega okolja
 • Promocija slovenskega poslovnega kluba

Opis posameznih aktivnosti in pogoje za uvrstitev aktivnosti v poročanje in črpanje sredstev so navedene v Uradnem listu RS

 

CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI

Upravičeni prejemniki sredstev so aktivno delujoče uradno registrirane pravne osebe v tujini, ki izvajajo aktivnosti slovenskega poslovnega kluba.

 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA RAZPOLAGO

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 450.000,00 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, PP 603210 – Spodbujanje internacionalizacije, za leto 2023.

SPIRIT Slovenija bo sofinancirala upravičene stroške v višini največ 80%. Prejeta sredstva predstavljajo pomoč de minimis.

 

OBDOBJE, V KATEREM MORAJO BITI PORABLJENA DODELJENA SREDSTVA 

Koriščenje sredstev je možno v letu 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične s 1. 1. 2023 in traja do 17. 11. 2023.

 

ROKI IN NAČIN PRIJAVE NA JAVNI RAZPIS

Rok za oddajo vlog na javni razpis je 30. 12. 2022. Za pravočasne vloge štejejo vloge, ki bodo oddane osebno ali po pošti do vključno 30. 12. 2022. 

Prijavitelj je dolžan obvestiti agencijo o oddani vlogi po pošti na e-naslov: Andreja.MulecBohinc@spiritslovenia.si, najkasneje do vključno 30. 12. 2022.

Vlogo je potrebno vložiti na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.

 

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov spk@spiritslovenia.si. 

 

Vprašanja na predhodno navedeni elektronski naslov morajo prispeti najkasneje pet delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. SPIRIT Slovenija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani agencije

 

Povezava do razpisa je dosegljiva tukaj.