Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Datum objave: 20. 5. 2022

Rok oddaje: 10. 6. 2022 in 8. 7. 2022

 

PREDMET JAVNEGA POZIVA 

Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih izobraževalnih programov za odrasle (v nadaljnjem besedilu: programi) za pridobitev osnovnih digitalnih kompetenc. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja. Spletni tečaji, ki so posneti vnaprej in se ne odvijajo v živo, niso predmet tega javnega razpisa.

 

NAMEN JAVNEGA RAZPISA 

Namen javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe programov neformalnega izobraževanja za  pridobivanje osnovnih digitalnih kompetenc državljanov, ki so bili 12. 3. 2022 stari 55 let ali več in so imeli na ta dan stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Z udeležbo na izobraževanjih, udeleženci krepijo zavesti o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto ter krepijo zaupanje v digitalne tehnologije, razumevanje digitalnih tehnologij ter njihove odgovorne

in varne uporabe.

 

CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI

Cilji javnega razpisa so: – pridobivanje in krepitev osnovnih digitalnih kompetenc,

 • spodbujanje in razvijanje splošne digitalne pismenosti, 
 • krepitev zavesti o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto ter krepitev zaupanja v digitalne tehnologije, 
 • krepitev razumevanja digitalnih tehnologij ter njihove odgovorne in varne uporabe.

Opolnomočenje ciljne skupine na področju digitalne pismenosti bo prispevalo k višji stopnji znanja za uporabo digitalne tehnologije in omogočilo višjo stopnjo uporabe digitalnih naprav, interneta in storitev, kot so e-pošta, e-uprava, e-zdravje, e-nakupovanje ipd. To bo pripomoglo k boljši informiranosti in lažjemu komuniciranju v družbi in hkrati k zmanjševanju razkoraka v digitalni pismenosti med generacijami.

Upravičeni vlagatelji ter ciljne skupine javnega razpisa Na javni razpis lahko kandidirajo podjetnik posameznik, pravne osebe, vključno z javnimi in zasebni zavodi, društvi, zvezami društev, ustanovami, zadrugami in reprezentativnimi socialnimi partnerji na ravni države (sindikati). Organizacije iz prejšnjega odstavka se lahko na predmetni javni razpis prijavijo, če so registrirane za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih ali imajo to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu.

Vlagatelj mora ob oddaji vloge zagotoviti tudi: 

 • strokovno usposobljenost kadra za izvedbo izobraževanj, 
 • prostorske pogoje za izvajanje izobraževanj, 
 • računalniško opremo za izvajanje izobraževanj. 

Ciljna skupina neformalnih izobraževanj po javnem razpisu so odrasli, ki so bili na dan 12. 3. 2022 stari 55 let ali več in so imeli na ta dan (12. 3. 2022) stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in se udeležijo izobraževanja iz predmeta tega javnega razpisa.

 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA RAZPOLAGO 

Višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 750.000,00 EUR iz proračunske postavke (221015 Digitalna povezljivost) za leto 2022.

 

UPRAVIČENI STROŠKI IN VIŠINA SUBVENCIJE 

V okviru tega javnega razpisa so upravičeni naslednji stroški: 

 • Stroški izvedbe izobraževalnega programa na udeleženca v višini 124,80 EUR. 
 • Na vsakih 8.000 EUR upravičenih stroškov za izvedbo izobraževanj, vlagatelju pripada pavšal v višini 1.750 EUR za delovanje kontaktne točke za pomoč uporabnikom, udeležencem izobraževanj, oziroma do porabe sredstev na posamezni regiji. 

Vlagatelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 100 % upravičenih stroškov projekta

Neupravičene stroške krije upravičenec sam. 

V kolikor vlagatelj ne izvede skupnega pogodbenega dogovorjenega števila izobraževanj, se sredstva vlagatelju sorazmerno znižajo, vsekakor pa delež izvedenih izobraževanj ne sme biti nižji od 80 % skupno dogovorjenega programa. 

 

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 8.000,00 EUR, najvišja višina zaprošenih sredstev za posamezno statistično regijo je 50 % predvidenih sredstev za posamezno statistično regijo. 

Obdobje upravičenih stroškov traja od podpisa pogodbe z vlagateljem do konca izvajanja projekta kot ga določi vlagatelj v vlogi in hkrati najkasneje do 30. 10. 2022. Upravičenci morajo pričeti z izvajanjem projekta takoj po podpisu pogodbe. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od podpisa pogodbe z upravičencem do 30. 10. 2022. Rok za predložitev zahtevka za črpanje sredstev Skladu je najkasneje do 30. 10. 2022. Potrjeni zahtevki za izplačilo v letu 2022 bodo izplačani upravičencem neposredno s strani proračuna RS v skladu s plačilnim rokom, kot ga določa veljavni Zakon o izvrševanju proračunov RS.

 

ROKI IN NAČIN PRIJAVE 

Vlagatelj lahko vlogo odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer: 

 • rok do 10. 6. 2022, 
 • rok do 8. 7. 2022. 

Vloge ni možno oddati po zadnjem razpisnem roku oziroma po zaprtju javnega razpisa.

Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca. 

Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, objavljena v aplikaciji e-Rsklad. 

Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja so sledeča: 

 • predloga opis projekta, 
 • merila za ocenjevanje vlog, 
 • vzorec pogodbe, 
 • vzorec zahtevka za izplačilo z navodili za poročanje, 
 • metodologija za določitev standardne lestvice stroška na enoto, predpisana s strani SDP, 
 • program izobraževanj, predpisan s strani SDP. 

Vzorec elektronskega prijavnega obrazca, vključno z izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, je objavljen na povezavi https://www.srrs.si/wp-content/uploads/2022/03/Vzorec_prijavni_obrazec.pdf.

 

DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, na tel. 01/836-19-53 ali na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov info@srrs.si s pripisom zadeve »Vprašanje – razpis 55+«.
Dostop do celotnega razpisa je tukaj.