Razpisovalec: Akademska in raziskovalna mreža Slovenije
Datum objave: 8. 9. 2023
Rok oddaje: 11. 10. 2023

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je razdelitev opreme na VIZ na način, da se končnim upravičencem razdeli z razpisom dodeljena aktivna omrežna oprema, plačila pa v imenu končnega uporabnika izvaja izvajalec razpisa skladno z določbami v pogodbi o sofinanciranju. Razdelitev opreme zajema aktivno opremo (stikala) in optične module, kjer so potrebni za povezovanje te aktivne opreme.

NAMEN PROJEKTA

Namen projekta Posodobitev omrežij LAN na VIZ je posodobiti računalniška omrežja; pregled obstoječega stanja, izdelava načrta posodobitve, izvedba posodobitve – nadgradnja aktivne in pasivne opreme v osnovnem in srednjem šolstvu ter na organizacijah izobraževanja za odrasle.

CILJ PROJEKTA

Cilj projekta je, da se do 30. 6. 2026 posodobi računalniška omrežja (pregled obstoječega stanja, izdelava načrta posodobitve, izvedba posodobitve – nadgradnja aktivne opreme) na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih ter s tem zagotovi ustrezno tehnologijo za avtomatsko upravljanje omrežij na daljavo.

POGOJI ZA PRIDOBITEV OPREME NA JAVNEM RAZPISU

Na javni razpis lahko kandidirajo VIZ, ki so navedeni na seznamu VIZ, opredeljenem v prvem odstavku 2. točke tega javnega razpisa. Do opreme bodo upravičeni tisti VIZ, ki bodo pred iztekom roka za oddajo vlog prek portala EDO oddali formalno popolno vlogo skladno z 20. točko javnega razpisa, kot je podrobneje opredeljeno v 21. točki javnega razpisa.
Prijava se odda za VIZ, ki je naveden na seznamu upravičencev (osnovna šola, osnovna šola s prilagojenim programom, srednja šola, samostojne višje šole, zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, samostojni dijaški domovi in organizacije za izobraževanje odraslih).

SKUPNA VIŠINA SREDSTEV JAVNEGA RAZPISA

Višina celotnih sredstev, ki se delijo v okviru javnega razpisa, znaša 2.890.000,00 brez DDV in 3.525.800,00 EUR z DDV.

NAČIN IN ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG

Celotna izvedba postopka javnega razpisa bo potekala preko portala EDO.
Na portalu EDO in na spletni strani Arnesa https://www.arnes.si/posodobitev-omrezij-lan-na-viz/javni-razpis-za-viz-LAN je dostopna vsa razpisna dokumentacija, skladno z 20. točko javnega razpisa.
VIZ se prijavi tako, da v portalu EDO izpolni obrazec prijavni obrazec na javni razpis za sofinanciranje izvedbe projekta »Posodobitev računalniških omrežij na VIZ« v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Vloga z zahtevano vsebino mora biti oddana prek portala EDO. Kandidati naj pri prijavi skrbno pregledajo predhodno vnesene podatke, ki se nanašajo na VIZ in o morebitnih napakah obvestijo Arnes najkasneje do 3. 10. 2023 do 24. ure na elektronski naslov noo@arnes.si.

Rok za prejem vlog je dne 11. 10. 2023 do 24. ure.

DODATNE INFORMACIJE

VIZ bodo lahko zastavljali vprašanja na elektronski naslov noo@arnes.si. Poleg tega bo preko portala EDO potekalo tudi dopolnjevanje vlog, zato morajo VIZ skrbno spremljati dogajanje na portalu. Rok za zastavljanje vprašanj je 3. 10. 2023 do 24. ure.
Odgovore bo Arnes objavil najkasneje do 6. 10. 2023 do 24. ure na spletni strani Arnesa https://www.
arnes.si/posodobitev-omrezij-lan-na-viz/javni-razpis-za-viz-LAN.

Vsa dodatna pojasnila, spremembe in dopolnitve z dnem objave postanejo sestavni del tega javnega razpisa.
Hkrati bo po objavi razpisa organiziran tudi informativni sestanek preko videokonference, in sicer predvidoma 13. 9. 2023 ob 11. uri na povezavi https://video.arnes.si/watch/live/b39q0pyxlqb9.