Razpisnik: Občina Gornja Radgona
Datum objave: 25. 10. 2022
Rok oddaje: 7. 11. 2022

 

PREDMET RAZPISA

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev s strani Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona št. 3/2015, z dne 1. 12. 2015, v nadaljevanju: pravilnik) je predmet razpisa sofinanciranje aktivnosti, ki se izvajajo kot zaključeni večji enkratni dogodki, namenjeni širši javnosti, na katerih sodelujejo različni kulturni, športni, turistični in drugi akterji, ki izvajajo:

  • kulturne aktivnosti (koncerte, predstave, razstave, proslave, okrogle mize in druge prireditve, ki prispevajo k obogatitvi dejavnosti na lokalni in širši ravni),
  • športno-rekreativne aktivnosti,
  • aktivnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine (festivali, sejmi, karnevali, ipd.),
  • druge aktivnosti, ki pripomorejo k obogatitvi družbenega, socialnega in medgeneracijskega druženja in udejstvovanja.
  • Sredstva dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso namenjena aktivnostim političnih strank ter komercialnim in profitnim organizacijam.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, ki so izvedene v obdobju od vključno meseca maja 2022 do konca oktobra 2022. Sredstva za investicije niso predmet tega javnega razpisa.

 

UPRAVIČENCI

Upravičenci, ki lahko pridobijo sredstva za sofinanciranje aktivnosti po tem javnem razpisu, so:

  • fizične osebe z registrirano dejavnostjo in s sedežem v Občini Gornja Radgona,
  • pravne osebe s sedežem v Občini Gornja Radgona,
  • pravne osebe, ki nimajo sedeža v Občini Gornja Radgona, izvedejo pa aktivnost v Občini Gornja Radgona ali izven, le v kolikor je aktivnost večjega in širšega pomena (regijskega ali državnega).

Upravičenci, ki na podlagi tega javnega razpisa prejmejo sredstva iz občinskega proračuna, so dolžni v svojih promocijskih ali drugih gradivih navesti, da je aktivnost sofinancirala Občina Gornja Radgona. Vsak upravičenec lahko sredstva pridobi za največ dve aktivnosti na leto. Ista aktivnost je lahko sofinancirana samo iz enega proračunskega vira občine.

 

MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE

Merila in kriteriji za vrednotenje aktivnosti so po pravilniku ovrednoteni s točkami in so izhodišče za sofinanciranje. Vrednoti se tradicionalnost in obseg aktivnosti, raven aktivnosti, obletnice društev, promocija, vrednost prireditve in delež zagotovljenih lastnih sredstev. Vrednost točke izračuna komisija za posamezen javni razpis na podlagi višine razpisanih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih aktivnosti vseh izbranih upravičencev.

 

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Predvidena višina sredstev za sofinanciranje aktivnosti za leto 2022 je določena v Odloku o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2022 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 6/2021, z dne 31. 12. 2021) in znaša 3.500,00 eur. Neporabljena sredstva se, glede na število prispelih vlog, lahko prenesejo na drugo postavko proračuna.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Vloga mora biti izključno na obrazcih razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni stani Občine Gornja Radgona in vsak delovni dan na Občini Gornja Radgona, v pisarni št. 20/I. nadstropje.

Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo pri Aleksandri Pintarič Zamuda na tel. št. 02 564 38 35 ali preko e-pošte: obcina@gor-radgona.si.

 

ROK ZA ODDAJO VLOG

Vloge z vso potrebno dokumentacijo lahko prijavitelji oddajo osebno ali pošljejo po pošti do vključno ponedeljka, 7. novembra 2022 na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona v zaprti kuverti z označbo: »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE JAVNIH PRIREDITEV 2021«.

Na kuverti je potrebno navesti tudi naziv in naslov prijavitelja. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je oddana zadnji dan roka na pošti priporočeno ali oddana osebno v vložišču občinske uprave Občine Gornja Radgona. Po tem roku oddane ali prejete vloge se v postopku točkovanja in razdelitve sredstev ne upoštevajo.

 

Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija je dostopna na tej povezavi