Razpisovalec: Občina Gornja Radgona
Datum objave: 11. 10. 2023
Rok oddaje: 2. 11. 2023

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet razpisa je sofinanciranje aktivnosti, ki se izvajajo kot zaključeni večji enkratni dogodki, namenjeni širši javnosti, na katerih sodelujejo različni kulturni, športni, turistični in drugi akterji, ki izvajajo:
•    kulturne aktivnosti (koncerte, predstave, razstave, proslave, okrogle mize in druge prireditve, ki prispevajo k obogatitvi dejavnosti na lokalni in širši ravni),
•    športno-rekreativne aktivnosti,
•    aktivnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine (festivali, sejmi, karnevali, ipd.),
•    druge aktivnosti, ki pripomorejo k obogatitvi družbenega, socialnega in medgeneracijskega druženja in udejstvovanja.
Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso namenjena aktivnostim političnih strank ter komercialnim in profitnim organizacijam.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, ki so izvedene v obdobju od vključno meseca julija 2023 do konca oktobra 2023. Sredstva za investicije niso predmet tega javnega razpisa.

UPRAVIČENCI

Upravičenci, ki lahko pridobijo sredstva za sofinanciranje aktivnosti po tem javnem razpisu, so:

  • fizične osebe z registrirano dejavnostjo in s sedežem v Občini Gornja Radgona,
  • pravne osebe s sedežem v Občini Gornja Radgona,
  • pravne osebe, ki nimajo sedeža v Občini Gornja Radgona, izvedejo pa aktivnost v Občini Gornja Radgona ali izven, le v kolikor je aktivnost večjega in širšega pomena (regijskega ali državnega).

 
Upravičenci, ki na podlagi tega javnega razpisa prejmejo sredstva iz občinskega proračuna, so dolžni v svojih promocijskih ali drugih gradivih navesti, da je aktivnost sofinancirala Občina Gornja Radgona. Vsak upravičenec lahko sredstva pridobi za največ dve aktivnosti na leto. Ista aktivnost je lahko sofinancirana samo iz enega proračunskega vira občine.

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Predvidena višina sredstev za sofinanciranje aktivnosti za leto 2023 je določena v Odloku o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2023 in znaša 3.500,00 EUR. Neporabljena sredstva se, glede na število prispelih vlog, lahko prenesejo na drugo postavko proračuna.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Vloga mora biti izključno na obrazcih razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni stani Občine Gornja Radgona (www.gor-radgona.si) in vsak delovni dan na Občini Gornja Radgona, v pisarni št. 20/I. nadstropje. Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo pri Aleksandri
Pintarič Zamuda, na tel. št. 02/564-38-25 ali preko e-pošte: aleksandra.pzamuda@gor-radgona.si.

ROK ZA ODDAJO VLOG

Vloge z vso potrebno dokumentacijo lahko prijavitelji oddajo osebno ali pošljejo po pošti do vključno četrtka, 2. novembra 2023, na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona v zaprti kuverti z označbo: »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE JAVNIH PRIREDITEV 2023«.
Na kuverti je potrebno navesti tudi naziv in naslov prijavitelja. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je oddana zadnji dan roka na pošti priporočeno ali oddana osebno v vložišču občinske uprave Občine Gornja Radgona. Po tem roku oddane ali prejete vloge se v postopku točkovanja in razdelitve sredstev ne upoštevajo.

Dostop do razpisa:
•    https://www.gor-radgona.si/novice/2023101214341219/