Razpisovalec: Občina Gornja Radgona
Datum objave: 22. 5. 2023
Rok prijave: 14. 6. 2023

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini v letu 2023 z JR sofinancirajo:

Športni programi:
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:

 • celoletni prostočasni programi za otroke in mladino: do 5 in 6 do 19 let (ŠV-PRO),
 • celoletni pripravljalni programi za otroke: U-7, U-8, U-9, U-10, U-11, U-12 (ŠV-PRI).

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠV-USM):

 • celoletni tekmovalni programi otrok in mladine: U-12/13, U-14/15, U-16/17 in U-18/19,
 • dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega (MLR) in perspektivnega (PR) razreda.

– Kakovostni šport (KŠ):

 • celoletni tekmovalni programi odraslih,
 • dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega razreda (DR).

– Športna rekreacija (RE):

 • celoletni športnorekreativni programi za odrasle.

– Šport starejših (ŠSta):

 • celoletni športnorekreativni programi za starejše.

Športni objekti:

 • sofinanciranje najema in obratovalnih stroškov športnih objektov,
 • subvencioniranje uporabe športnih objektov.

Razvojne dejavnosti v športu (razvoj):

 • usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov.

Organiziranost v športu (org):

 • delovanje športnih društev in zvez.

Športne prireditve (prir):

 • druge lokalno pomembne športne prireditve.

 

OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Postopek javnega razpisa se v skladu z 19. členom Zakona o športu lahko začne, ne glede na določbo zakona, ki ureja javne finance, o pogojih za začetek postopka za dodelitev sredstev. Izvajajo se vsi postopki javnega razpisa do izdaje odločbe o izbiri. Odločbe o izbiri ni mogoče izdati pred sprejetjem proračuna za leto 2023.
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 100.000,00 EUR. Proračunska sredstva bodo razporejena v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu občine Gornja Radgona za leto 2023 in LPŠ za leto 2023.

ROK ZA PORABO SREDSTEV

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2023.

RAZPISNI ROK

Rok za prijavo je do vključno 14. 6. 2023.

KONTAKTNE OSEBE ZA DODATNE INFORMACIJE

Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati na Občini Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 GORNJA RADGONA.
Kontaktna oseba: Aleksandra PINTARIČ ZAMUDA, 02/564-38-25, e-pošta: aleksandra.pzamuda@gor-radgona.si

 

INFORMACIJE O RAZPISNI DOKUMENTACIJI

Kandidati lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v glavni pisarni občine v času uradnih ur.
Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani občine: www.gor-radgona.si.

Dostop do razpisa in razpisne dokumentacije se nahaja na spodnjih povezavah: