Razpisnik: Svet romske skupnosti Republike Slovenije
Datum objave: 30. 12. 2022
Rok oddaje: 20. 1. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti zvez društev, v katere se združujejo pripadniki romske skupnosti v Republiki Sloveniji, v letu 2023, ki spodbujajo aktivacijo in večje vključevanje pripadnic in pripadnikov romske skupnosti v družbo, prispevajo k opolnomočenju pripadnic in pripadnikov skupnosti in izboljšanju njihovega položaja ter prispevajo k odpravljanju nestrpnosti med večinskim in manjšinskim prebivalstvom, še posebej v lokalnih okoljih.

 

Pogoji za prijavo na javni razpis je dosegljiv v razpisni dokumentaciji. 

 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV, KI JE NA RAZPOLAGO ZA PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 199.000,00 EUR. 

 

PREDLOŽITEV VLOGE

Prijavitelji morajo vloge oddati najkasneje do vključno 20. 01. 2023. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana priporočeno na pošti najkasneje 20. 01. 2023 oziroma istega dne najkasneje do 14.00 ure osebno predložena Svetu romske skupnosti Republike Slovenije. Nepravočasno prispele vloge bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.

 

NAČIN SOFINANCIRANJA

Sofinancirane bodo vloge, ki bodo po merilih, navedenih v 10. točki II. dela razpisne dokumentacije, prejele najmanj 61 točk. V okviru predmetnega javnega razpisa se bodo prijavljeni programi aktivnosti lahko financirali do višine 100 % vrednosti ocenjenih upravičenih stroškov programa aktivnosti. V primeru, da bodo po merilih za sofinanciranje iz tega javnega razpisa odmerjena sredstva za programe aktivnosti, ki izpolnjujejo vse pogoje ter so dosegli zadostno število točk, presegala razpisano višino razpoložljivih sredstev, bodo programi aktivnosti sofinancirani v enako znižanem odstotku.  

 

Način in obseg sofinanciranja prijave:

Sofinanciran bo po en (1) program aktivnosti na enega (1) prijavitelja, ki bo izpolnjeval vse pogoje javnega razpisa in bo dosegel zadostno število točk. Iz sredstev razpisa se lahko sofinancirajo le ocenjeni upravičeni stroški.

 

IZPLAČILO SREDSTEV

Naročnik bo pogodbene obveznosti poravnal v 2 (dveh) obrokih na račun izvajalca, in sicer se prvi zahtevek za izplačilo v višini 70 % dodeljenih sredstev izstavi naročniku neposredno po podpisu pogodbe. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu zahtevka za izplačilo prvega obroka, ki je podlaga za izplačilo.

Drugi zahtevek bo naročnik poravnal predvidoma v višini 30 % po pregledu in odobritvi polletnega poročila s strani neodvisne strokovne komisije. Naročnik bo obveznosti poravnal v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna 30. dan od odobritve drugega zahtevka za izplačilo s strani neodvisne strokovne komisije za izvedbo razpisa.

Pri izstavitvi zahtevka za izplačilo se je treba sklicevati na številko pogodbe. Izvajalec izstavlja zahtevke za izplačilo skladne z obrazcem naročnika, ki je v Prilogi št. V.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija bo od 30. 12. 2022 dalje dostopna na internetnem naslovu Sveta romske skupnosti Republike Slovenije: www.svetromskeskupnosti.com.  

 

DODATNA POJASNILA

Prijavitelji se lahko za pridobitev dodatnih pojasnil in informacij obrnejo na Svet romske skupnosti Republike Slovenije, in sicer po telefonu na številko 02 526 13 04 od ponedeljka do petka med 9.00 in 14.00 uro ali po elektronski pošti na naslov: rskupnost@siol.net.