Razpisnik: Občina Gornja Radgona
Datum objave: 10. 2. 2022
Rok oddaje: 28. 2. 2022

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:

 • redna glasbena (pevska, orkestralna, instrumentalna), plesna, folklorna, gledališka, lutkovna, literarna, recitatorska, likovna, fotografska, filmska, video in drugo vizualno umetnost, ki se izvaja v okviru programov kulturnih društev;
 • vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti različnih kulturnih dejavnosti na področju založništva, izdaja avtorskih edicij, kronik, brošur, knjig domačih ustvarjalcev;
 • kulturni projekti in prireditve, ki so vezani na udeležbo kulturnih društev, posameznikov in skupin na območnih, državnih in mednarodnih srečanjih, revijah, festivalih in tekmovanjih;
 • izobraževanja in usposabljanja strokovnih kadrov in članov kulturnih društev in skupin za vodenje in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju kulture;
 • sofinanciranje materialnih stroškov izvedbe prireditev, programov, izvedenih v preteklem letu, priprava in uporaba prostora za prireditev, tehnična izvedba, obveščanje in organizacija prireditve, oprema kulturnih društev.

VIŠINA SREDSTEV RAZPISA

Okvirna višina predvidenih razpisnih sredstev za namene sofinanciranja programov in projektov na področju kulturne dejavnosti je 30.000,00 EUR, in sicer na proračunski postavki 180331- Sofinanciranje programov kulturnih društev, konto 412000-Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.

UPRAVIČENCI

Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji upravičenci:

 • društva in zveze, ki so registrirane za izvajanje programov na področju kulture oziroma imajo v statutu določeno, da je njihova glavna dejavnost opravljanje nalog s področja kulture;
 • neprofitne skupine in posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo in uveljavljeni umetniki z referencami.

POGOJI RAZPISA

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji oziroma upravičenci:

 • da imajo sedež na območju Občine Gornja Radgona;
 • da se s svojim programom redno predstavljajo v domači Občini oziroma vsaj dvakrat letno izvedejo projekt ali prireditev v Občini ali sodelujejo na prireditvah v Občini;
 • da občinski upravi redno dostavljajo letno poročilo o svojem delovanju, ki vsebuje tudi poročilo o realizaciji programov/projektov za leto, za katerega so prejeli sredstva iz občinskega proračuna ter redno izpolnjujejo druge obveznosti do Občine;
 • da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter organizacijske možnosti za izvedbo kulturnega programa/projekta oziroma dejavnosti;
 • da imajo urejeno dokumentacijo in evidenco o članstvu in plačani članarini;
 • da imajo poravnane vse davke in druge zakonske in poslovne obveznosti;
 • da delujejo najmanj eno leto;
 • da vsako leto ob prijavi na razpis dostavijo Občini poročilo o realizaciji programov/projektov in porabi sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli iz proračunskih sredstev;
 • da brezplačno sodelujejo na prireditvah, ki jih organizira Občina Gornja Radgona;
 • da ne sodelujejo pri drugih programih sofinanciranja v Občini;
 • da izpolnjujejo druge pogoje iz pristojnega pravilnika.

VSEBINA VLOGE 

Vloge morajo biti podane na ustreznih razpisnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo zainteresirani vlagatelji lahko vsak delovni dan dvignejo na Občini Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona (pisarna št. 20/I. nadstropje) ali jo najdejo na spletni strani Občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si oziroma tukaj. 

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Vloga se posreduje na zahtevanih obrazcih iz razpisne dokumentacije k javnemu razpisu za izbor in sofinanciranje vsebin, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami, najkasneje do vključno ponedeljka, 28. februarja 2022, na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, v zaprtih kuvertah s pripisom: »Javni razpis KULTURA 2022 – NE ODPIRAJ«.

Na kuverti vloge mora biti naveden naziv in polni naslov vlagatelja.

Šteje se, da je vloga dostavljena pravočasno, če je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali neposredno v vložišču Občine Gornja Radgona.

Vloge, ki bodo prispele po datumu zaključka razpisa, bodo neodprte vrnjene vlagatelju.

OBRAVNAVA VLOG

Pravočasno prispele in popolne vloge bodo vrednotene na osnovi meril in kriterijev za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti, ki so določeni v občinskem Pravilniku o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini Gornja Radgona.

Odpiranje prejetih vlog opravi strokovna komisija v roku 14 dni po zaprtju javnega razpisa. O odpiranju vlog strokovna komisija vodi zapisnik. Na podlagi ugotovitev iz zapisnika pristojni javni uslužbenec vlagatelje, katerih vloge formalno niso popolne, pozove k dopolnitvi in jim določi rok za dopolnitev vloge. Strokovna komisija nepopolnih vlog, katerih pomanjkljivosti v roku niso bile odpravljene (formalno nepopolne vloge), vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe ter vlog, ki so prispele po roku za oddajo vlog (prepozne vloge), vsebinsko ne obravnava.

Direktor občinske uprave, na podlagi prejetega predloga strokovne komisije, s sklepom odloči o višini odobrenih finančnih sredstev v roku 30 dni od dneva popolnosti vloge.

Z upravičenci, ki jim bodo odobrena finančna sredstva, bo župan sklenil pogodbo o sofinanciranju programov kulturnih dejavnosti. Sredstva javnega razpisa morajo biti porabljena do konca leta 2022.

INFORMIRANJE ZAINTERESIRANIH VLAGATELJEV

Informacije in dodatna pojasnila za sodelovanje na razpisu dobijo zainteresirani vlagatelji na Občini Gornja Radgona, kontaktna oseba: Aleksandra PINTARIČ ZAMUDA, telefon 02/564 38 25, vsak delovni dan v času uradnih ur.