Razpisovalec: Svet romske skupnosti Republike Slovenije
Datum objave: 21. 4. 2023
Rok prijave: 8. 5. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2023, ki podpirajo cilje javnega razpisa.

 

CILJ JAVNEGA RAZPISA 

Cilji javnega razpisa so spodbujanje izvajanja programov in projektov romskih društev: 

 • na področju spodbujanja vseživljenjskega učenja; 
 • na področju medgeneracijskega sodelovanja; 
 • na področju spodbujanja enakosti; 
 • na področju spodbujanja izobraževanja; 
 • na področju ohranjanja, razvoja in promocije romske kulture in identitete; 
 • na področju ozaveščanja in boja proti diskriminaciji in nestrpnosti na terenu. 

Raziskave niso predmet javnega razpisa in v okviru javnega razpisa ne bodo financirane.

 

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU 

Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • predstavljajo romsko društvo v Republiki Sloveniji, ki je registrirano kot pravna oseba zasebnega prava oziroma romsko društvo, ki deluje v javnem interesu; 
 • na dan objave javnega razpisa so registrirani najmanj eno leto;
 • imajo poravnane vse obveznosti do Sveta romske skupnosti Republike Slovenije; – imajo poravnane vse obveznosti do državnih inštitucij; 
 • izpolnjujejo najmanj en cilj javnega razpisa; 
 • vsebina prijavljenega programa in projekta je skladna s predmetom javnega razpisa; 
 • posamezno romsko društvo lahko prijavi največ en program ali projekt. 

V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.

 

RAZPISANA SREDSTVA

Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 20.000,00 EUR.

Splošni in posebni pogoji ter merila so navedeni v razpisni dokumentaciji.

 

NAČIN SOFINANCIRANJA 

Izbranim romskim društvom bodo sredstva nakazana v dveh obrokih: 

 • prvi obrok v roku trideset dni od prejema zahtevka za izplačilo v višini 70% odobrenih sredstev; 
 • drugi obrok najkasneje trideset dni od pregleda in odobritve vmesnega vsebinskega in finančnega poročila s strani komisije v višini preostalih 30% odobrenih sredstev.

 

ROKI IN ODDAJA VLOG

Prijavitelji morajo vloge oddati najkasneje do vključno 8. 5. 2023. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana priporočeno na pošti najkasneje 8. 5. 2023. Nepravočasno prispele vloge bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. 

Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti na naslov: Svet romske skupnosti Republike Slovenije, Ulica arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota. Prijavitelji svoje vloge predložijo na prijavnem obrazcu in zaprti ovojnici.

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku 55 dni od skrajnega roka za oddajo vlog. 

 

INFORMACIJE O RAZPISU

Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu Sveta romske skupnosti Republike Slovenije: http://www.svetromskeskupnosti.com, zavihek »Razpisi«

Prijavitelji se lahko za pridobitev dodatnih pojasnil in informacij obrnejo na Svet romske skupnosti Republike Slovenije od ponedeljka do petka med 9. in 13. uro na tel. 02/526-13-04 ali po elektronski pošti na naslov: rskupnost@siol.net.

Dostop do razpisa in razpisne dokumentacije se nahaja na povezavi 

https://www.svetromskeskupnosti.com/razpisi