Razpisovalec: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Datum objave: 20. 10. 2023
Rok oddaje: 13. 11. 2023.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projekta Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji – krizna namestitev. Projekt je namenjen odraslim in otrokom žrtvam trgovine z ljudmi.

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa je 45.900,00 EUR v letu 2024 in 45.960,00 EUR v letu 2025. Ministrstvo bo z izvajalcem sklenilo pogodbo za obdobje od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025.

OBDOBJE, V KATEREM MORAJO BITI SREDSTVA PORABLJENA, IN NAMENSKOST PORABE SREDSTEV

Celoten projekt mora trajati od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025, sredstva pa morajo biti porabljena namensko za izvajanje projekta v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Sredstva, dodeljena za leto 2024, morajo biti porabljena do 31. 12. 2024, sredstva dodeljena za leto 2025 pa do 31. 12. 2025.

OBLIKA IN OBVEZNA VSEBINA PRIJAVE

Prijavitelji morajo prijavo oddati na predpisanem obrazcu »Razpisna dokumentacija: prijava na javni razpis za sofinanciranje projekta oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letih 2024 in 2025«, sicer bo prijava izločena iz nadaljnjega postopka. Obrazca ni dovoljeno spreminjati.

ROK, DO KATEREGA MORAJO BITI ODDANE PRIJAVE

1. Prijave z zahtevanimi podatki je potrebno poslati v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.
Kuverte morajo biti v zgornjem levem kotu jasno označene z oznako: » Ne odpiraj – prijava!« »Javni razpis – oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev«
Pod oznako razpisa morata biti navedena naziv prijavitelja in njegov naslov.
Rok za oddajo prijav je dne 13. 11. 2023.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.

Vprašanja v zvezi s pripravo prijave lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti do 6. 11. 2023 na naslov gp.mddsz@gov.si , s pripisom: »Dodatne informacije – javni razpis Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letih 2024 in 2025«.

Dostop do razpisa in razpisne dokumentacije:
•    https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-dodelitev-sredstev-in-izbiro-izvajalca-za-projekt-oskrba-zrtev-trgovine-z-ljudmi-krizna-namestitev-v-letih-2024-in-2025/