Razpisnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Datum objave: 25. 2. 2022
Rok oddaje: 18. 3. 2022

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških, ki prispevajo k: 

 1. spodbujanju lažjega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja
 2. spodbujanju enakih možnosti za vpis deklet in mladih žensk na programe smeri STEM
 3. spodbujanju enakih možnosti ranljivih skupin žensk

 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV 

Okvirna višina sredstev razpisa je 50.000,00 EUR. 
Sredstva za ta namen so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2022 na proračunski postavki 130089 – Nevladne ženske organizacije

 

DELEŽ IN VIŠINA SOFINANCIRANJA PROJEKTOV 

Zaprošena sredstva lahko znašajo največ 80,00% celotne vrednosti projekta, vendar ne več kot 10.000,00 EUR
Prijave prijaviteljev, ki ne bodo predvideli sofinanciranja iz lastnih ali drugih virov ali bodo zaprosili za višji delež ali višji znesek, bodo zavrnjene. Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posameznega projekta, ne glede na razdelitvena merila, ne more presegati 10.000,00 EUR. 

Upravičencu se lahko za sofinanciranje projekta izplača predplačilo v višini 30% odobrenih sredstev

 

ROK IZVEDBE 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2022, financirane bodo aktivnosti od začetka veljavnosti pogodbe do 31. 10. 2022. To pomeni, da je do 31. 10. 2022 izdan račun oziroma, da so v primeru uveljavljanja stroškov dela, upravičeni stroški dela do vključno 31. 10. 2022. 

 

UPRAVIČENOST STROŠKOV

Stroški in izdatki so upravičeni, če: 

 • so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta, 
 • so dejansko nastali za opravljena dela, dobavljeno blago ali izvedene storitve in je upravičenec dostavil dokazilo o plačilu,
 • so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarjenja, 
 • nastanejo v obdobju upravičenosti, 
 • temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah. 

Sofinancirani bodo stroški izvajanja izbranega projekta, ki obsegajo stroške dela redno zaposlenih, stroške zunanjih izvajalcev, kamor sodijo tudi stroški plačil vseh oblik dela izven zaposlitve in stroški dodatnega usposabljanja za strokovne sodelavke/sodelavce ter posredne stroške

 

ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAVE 

Rok za oddajo prijav je 18. 3. 2022. 

Šteje se, da je prijava pravočasna, če je zadnji dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka ali če je zadnji dan roka do 12. ure oddana v vložišču Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana. Prijave, ki bodo prispele po tem roku, se štejejo kot prepozne in bodo zavržene ter vrnjene prijaviteljem neodprte. 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa dosegljiva na spletnih straneh Gov.si, Zbirke, Javne objave, šifra JR Enakost spolov 2022. Celotna razpisna dokumentacija obsega: 

 • razpisno besedilo, 
 • obrazec 2022_Ovojnica, 
 • obrazec 2022_Prijava, 
 • obrazec 2022_Finančni načrt, 
 • vzorec pogodbe, 
 • obrazec za vmesno poročilo, 
 • obrazec za zaključno poročilo, 
 • izjava glede dvojnega financiranja.

 

INFORMACIJE 

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobite po e-pošti gp.mddsz@gov.si. 

Zadnji dan za pojasnila je 15. 3. 2022. 

Zaradi načela enake dostopnosti do informacij bodo vprašanja, zastavljena v zvezi z javnim razpisom, in odgovori nanje, objavljeni na spletni strani ministrstva pod objavo javnega razpisa. Identifikacijski podatki organizacije/osebe, ki je zastavila vprašanje, ne bodo zavedeni. Objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev razpisne dokumentacije.

 

Podrobnejša vsebina razpisa se nahaja tukaj