Razpisovalec: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Datum objave: 10. 2. 2023

Rok prijave: 30. 3. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje občinskih investicij v osnovno prometno, komunalno in   elektro infrastrukturo v evidentiranih romskih naseljih v letih 2023 in 2024. Podrobnejši opis predmeta javnega razpisa je razviden iz razpisne dokumentacije

 

NAMEN JAVNEGA RAZPISA 

Splošni namen javnega razpisa je pospešitev izvajanja občinskih investicij v urejanje romskih naselij, ki so še vedno komunalno neurejena ali slabo urejena, in s tem prispevati k izboljšanju bivalnih pogojev njihovih prebivalcev.

 

CILJ JAVNEGA RAZPISA 

Cilji javnega razpisa so doseči čim večje število: 

 • uspešno izvedenih projektov;
 • občin, ki bodo uspešno izvedle projekte; 
 • objektov v romskih naseljih, ki bodo neposredno uporabljali zgrajeno infrastrukturo.

 

UPRAVIČENCI

Na razpisu lahko kandidirajo občine, ki imajo na svojem območju evidentirana romska naselja v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 4001-6/2020/3 z dne 7. 1. 2021: 

 • na območju razvojne regije Jugovzhodna Slovenija: Črnomelj, Kočevje, Metlika, Novo mesto, Ribnica, Semič, Šentjernej, Škocjan in Trebnje; 
 • na območju razvojne regije Osrednja Slovenija: Grosuplje in Ivančna Gorica;
 • na območju razvojne regije Pomurje: Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Kuzma, Lendava, Murska Sobota, Šalovci, Puconci, Rogašovci, Tišina in Turnišče;
 • na območju razvojne regije Posavje: Brežice in Krško. 

Do sofinanciranja po tem javnem razpisu so upravičeni le tisti projekti, ki se bodo izvajali v 83 evidentiranih romskih naseljih iz strokovnih podlag za Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2021–2030

Občine iz prvega odstavka tega poglavja, ki imajo na svojem območju evidentirana do največ tri romska naselja, na javni razpis kandidirajo samo z eno vlogo, ta pa se mora nanašati na sofinanciranje projekta v enem samem romskem naselju. 

Če pa se na območju občine nahajajo štiri ali več romskih naselij, lahko taka občina na javni razpis kandidira z največ dvema vlogama, ki pa se morata nanašati na različni romski naselji.

 

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA 

Predvidena višina sredstev, namenjena za sofinanciranje po tem javnem razpisu, je:

 • 1.465.115,00 EUR v letu 2023 in 
 • 1.000.000,00 EUR v letu 2024. 

Glede na razpoložljiva sredstva se bo vsak projekt lahko sofinanciral: 

 • ali samo v letu 2023, 
 • ali samo v letu 2024. 

Temu primerno morajo občine prilagoditi finančno konstrukcijo projekta.

 

VIŠINA SOFINANCIRANJA 

Višina sofinanciranja, ne glede na vrednost prijavljenega projekta in ne glede na njegove skupne upravičene stroške, je od vključno 50.000,00 EUR, ki je spodnja meja sofinanciranja prijavljenega projekta, do vključno 250.000,00 EUR, ki je zgornja meja sofinanciranja projekta. 

Zneska veljata tudi za prijavljene projekte, ki vključujejo več upravičenih namenov hkrati. Občine morajo imeti zagotovljena sredstva za izvedbo celotnega projekta (razen sredstev, za katera kandidirajo na tem javnem razpisu).

 

ROK ODDAJE VLOGE NA RAZPIS

Rok za predložitev vlog je 30. 3. 2023.

Občina posreduje vlogo na naslov: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, in sicer v zaprti ovojnici, kjer je levo spodaj navedeno »Ne odpiraj – JR za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letih 2023 in 2024«, v levem zgornjem kotu ovojnice je naziv ter naslov občine, naveden je tudi naziv romskega naselja, na katerega se vloga nanaša.

 

DODATNE INFORMACIJE O RAZPISU

Dodatne informacije in odgovori na vprašanja se lahko zahtevajo le v pisni obliki na naslovu gp.mkrr@ gov.si z obvezno oznako št. zadeve: 4300-97/2022 do 20. 3. 2023. 

Odgovore na vprašanja bo ministrstvo objavljalo na enotnem spletnem naslovu državnih organov iz prejšnjega odstavka. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnem naslovu javnih objav.  Dostop do javnega razpisa in razpisne dokumentacije se nahaja tukaj.