Razpisovalec: Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije
Datum objave: 5. 4. 2024
Rok prijave: 17. 5. 2024

Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 19/14 – odl. US, 63/16 in 31/18; v nadaljevanju: ZSFCJA), prvega in tretjega odstavka 3. člena ter prvega odstavka 51. člena Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov in programov, pogojih in merilih za izbor projektov in programov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/17 in 27/19), Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije objavlja Javni razpis za sofinanciranje slovenskih animiranih filmskih in avdiovizualnih projektov – 2024.
Besedilo javnega razpisa bo od dne 5. 4. 2024 dalje objavljeno na spletnem mestu Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije: www.sfc.si, v zavihku »javni natečaji«.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje:
1. razvoja scenarijev slovenskih animiranih filmov;
2. razvoja projektov slovenskih animiranih filmov;
3. realizacije slovenskih animiranih filmov;
4. realizacije slovenskih animiranih avdiovizualnih projektov in animiranih avdiovizualnih serij

OKVIRNA VREDNOST RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za javni razpis znaša 600.000 EUR.


TRAJANJE RAZPISA

Ta razpis se prične z dnem 5.4.2024 in se zaključi z dnem 17. 5. 2024.

ODDAJA IN DOSTAVA VLOG

Vloge morajo biti izpolnjene in oddane v elektronski obliki na spletnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR na naslovu: https://ejr.sfc.si/ejr-web , in morajo vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Oddane oziroma predložene pa morajo biti na enega od načinov, opredeljenih v točkah razpisa 10.2. in 10.3.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo v tajništvu agencije (Miklošičeva cesta 38, 1000 Ljubljana), v poslovnem času. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani agencije http://www.film-center.si, v zavihku javni natečaji.