Razpisovalec: Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Datum objave: 26. 5. 2023
Rok oddaje: 27. 6. 2023 in 30. 11. 2023

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je skladen z načelom ciljnih skupin in stopnjevitosti digitalnih kompetenc iz 4. člena ZSDV, ki določa, da morajo biti ukrepi za spodbujanje digitalne vključenosti usmerjeni v tiste ciljne skupine, ki kažejo največje odstopanje, ter tiste, »pri katerih je mogoče pričakovati, da bo dvig ravni digitalnih kompetenc omogočil največji družbeni napredek.«
Na podlagi zgoraj omenjenega načela so predmet razpisa programi usposabljanj za otroke in mlade ter sofinanciranje aktivnosti na področjih, ki so razdeljeni v naslednje tri sklope:

 • Sklop A: IKT vsebine za dekleta in ženske;
 • Sklop B: Napredne digitalne tehnologije;
 • Sklop C: Dvig digitalnih kompetenc otrok in mladih.


Programi, ki bodo sofinancirani z javnim razpisom, se izvajajo v obliki neformalnih usposabljanj, kot so tečaji, delavnice, učni tabori in druge oblike dela z mladimi (v nadaljevanju: usposabljanje). Program usposabljanj mora pokrivati vseh 5 kategorij in vsaj 5 elementov digitalnih kompetenc, kot jih predvideva okvir digitalnih kompetenc za državljane (DigComp 2.2).

NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Namen javnega razpisa je, v skladu z ZSDV, povečanje digitalne vključenosti prebivalstva Republike Slovenije, konkretno otrok in mladih. Javni razpis sofinancira izvedbo programov neformalnega usposabljanja za spodbujanje zanimanja za digitalne tehnologije, njihovo razumevanje ter odgovorno in varno uporabo ter pridobivanje digitalnih kompetenc do 6. ravni po okviru digitalnih kompetenc za državljane (DigComp 2.2)

CILJNE SKUPINE JAVNEGA RAZPISA

Javni razpis naslavlja naslednje skupine, ki se razlikujejo glede na sklop, in sicer:

 • Sklop A: dekleta in ženske, stare med 6 in 29 let;
 • Sklop B in C: otroci in mladi, ne glede na spol, med 6. in 29. letom starosti.

 

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU

Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj samostojno ali skupaj s partnerji, ki tvorijo konzorcij.
Prijavitelj ali član konzorcija je lahko samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba javnega ali zasebnega prava katerekoli pravnoorganizacijske oblike, javni ali zasebni zavod, društvo, zveza društev, ustanova, zadruga ali reprezentativni socialni partner na ravni države.

Posamezni prijavitelj lahko na 1. prijavnem roku za leto 2023 prijavi projekt v vrednosti:

 • na sklopu A: največ 40.800,00 EUR,
 • na sklopu B: največ 81.600,00 EUR,
 • na sklopu C: največ 384.000,00 EUR;


Posamezni prijavitelj lahko na 2. prijavnem roku za leto 2024 prijavi projekt v vrednosti:

 • na sklopu A: največ 81.600,00 EUR,
 • na sklopu B: največ 163.200,00 EUR,
 • na sklopu C: največ 768.000,00 EUR.

 

NAČIN FINANCIRANJA

Razpis predvideva 100 % sofinanciranje stroškov izvedbe aktivnosti, zato mora biti udeležba za upravičence brezplačna oziroma se ne sme predvideti dodatna finančna soudeležba za udeležence.
V kolikor prijavitelj v času trajanja projekta ne doseže predvidenega števila udeležencev, se mu dodeljena subvencionirana sredstva znižajo. Projekt je uspešen, če je na usposabljanjih prisotnih vsaj 80 % predvidenega števila udeležencev, kot jih je prijavitelj navedel v vlogi na posamezen kvartal sklopa. V kolikor je prijavitelj dosegel med 50 % in 80 % predvidenega števila udeležencev, je upravičen do 80 % vrednosti standardnega stroška na enoto (SSE)

OBDOBJE ČRPANJA SREDSTEV

Obdobje porabe dodeljenih sredstev za ta javni razpis sta proračunski leti 2023 in 2024. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna) je od datuma sklenitve pogodbe o sofinanciranju.
Rok za oddajo zahtevkov za izplačilo je najkasneje 5. 12. 2023 za povračilo stroškov iz 1. razpisnega roka ter najkasneje 5. 12. 2024 za povračilo stroškov iz 2. razpisnega roka

NAČIN IN ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG

Javni razpis predvideva dva prijavna roka. Prijavitelj prijavlja na 1. prijavni rok aktivnosti, ki jih bo izvajal v letu 2023, na 2. prijavni rok pa aktivnosti, ki jih bo izvajal v letu 2024. Ministrstvo si pridržuje pravico, da v primeru, če nima zagotovljenih sredstev za namen tega javnega razpisa v letu 2024, možnost oddaje vlog na 2. prijavni rok nemudoma prekliče.
Prvi rok za predložitev vlog v okviru tega javnega razpisa je do 27. 6. 2023 do 12. ure.
Drugi rok za predložitev vlog v okviru tega javnega razpisa je od vključno 2. 11. 2023 do 30. 11. 2023 do 12. ure.
Vloga se pripravi na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, ki so določeni v besedilu razpisne dokumentacije.
Vloga se lahko odda v (a) elektronski ali (b) fizični obliki.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani ministrstva: https://www.mdp.gov.si/, ali preko e-maila: gp.mdp@gov.si, s sklicem na št. zadeve 430-6/2023-3150.

Dostop do razpisa, razpisne dokumentacije in obrazcev se nahaja na spodnjih povezavah: