Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 14. 4. 2023
Rok prijave: 8. 5. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa novih aparatov, naprav, strojev, priključkov in opreme, ki se uporabljajo za izvajanje praktičnega pouka oziroma izobraževanja po javnoveljavnih izobraževalnih oziroma študijskih programih ali za izvajanje raziskovanja s področij agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva. 

 

RAZPISANA SREDSTVA

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 500.000 eurov. Sredstva se v letu 2023 zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer: 655710 Usposobitev javnih zavodov, NRP 2330-21-5090. 

 

OBDOBJE VLAGANJA VLOG NA JAVNI RAZPIS

Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim delovnim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 15. maja 2023. 

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV

V skladu z drugim odstavkom 8. člena uredbe so do podpore upravičeni stroški, ki so nastali od 1. januarja do 30. oktobra 2023. 

 

INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU

  • Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92: ponedeljek, torek in četrtek od 9. do 15. ure, sreda od 8.30 do 15. ure in petek od 8.30 do 14. ure. 
  • Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.
  • <dostop do razpisa lahko najdete v Uradnem listu št. 42/2023