Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Datum objave: 13. 1. 2023
Rok prijave: 1. 2. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu, ki bodo zviševala usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi in konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge

 

NAMEN IN CILJI JAVNEGA RAZPISA 

Namen javnega razpisa je: 

 • doseganje višje usposobljenosti zaposlenih v podjetjih, ki delujejo na področju lesarstva; 
 • doseganje večje konkurenčnosti podjetij na področju lesarstva;
 • podpirati izmenjavo znanja in dobrih praks med partnerji kompetenčnega centra. 

 

Cilji javnega razpisa so: 

 • vzpostavitev in delovanje enega kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu; 
 • 1.000 vključitev v programe usposabljanja; 
 • vsaj 10 izboljšav poslovnih procesov vključenih podjetij; 
 • večja dodana vrednost v vključenih podjetjih;
 • pripraviti 1 program usposabljanja. 

 

Ciljna skupina so podjetja v partnerstvih, ki delujejo na področju lesarstva, njihovi zaposleni ter osebe, vključene v izobraževanje s področja lesarstva ter podjetja, ki strokovno delujejo na ciljnih vsebinskih področij projekta ter imajo ustrezna znanja in izkušnje, ki jih lahko prenesejo v lesarsko industrijo.

 

UPRAVIČENE AKTIVNOSTI

Podprte bodo naslednje upravičene aktivnosti: 

 • vodenje projekta; 
 • priprava načrta usposabljanj in uvajanja poslovnih izboljšav (programa dela), v katerem bodo definirani ključni cilji na ravni posameznega podjetja, po delovnih mestih ter poslovnih procesih v podjetjih partnerstva; 
 • priprava in izvedba usposabljanj zaposlenih na podlagi načrta usposabljanja; 
 • uvajanje poslovnih izboljšav v poslovanju v skladu s cilji projekta ter podjetij; 
 • aktivno sodelovanje partnerjev na področju vsebin upravičenih po tem razpisu. 

 

Po razpisu je upravičeno pridobivanje znanj z naslednjih vsebinskih področij: 

 • trženje in promocija, 
 • digitalizacija in avtomatizacija poslovanja, 
 • vodenje in uvajanje sprememb v podjetje, optimizacija delovnih procesov, 
 • razvoj/oblikovanje (dizajn) produktov in inovacije, novi načini obdelave lesa, novi materiali (lesni kompoziti, lesni hibridi), lignocelulozni premazi, prefabrikacija lesnih elementov, zaščita IPR, 
 • certificiranje lesnih izdelkov, 
 • izboljševanje specifičnih tehničnih kompetenc zaposlenih, 
 • kompetence prijavljanja na mednarodne razpise, 
 • pridobivanja kadrov, 
 • trajnostni razvoj, trajnostna gradnja, zelena ekonomija, načelo »ne škoduj bistveno« ter krožno gospodarstvo. 

Poleg zgoraj navedenega so upravičene tudi aktivnosti povezovanja z raziskovalci na razvoju, izmenjava izkušenj med podjetji ter znanja tujih jezikov.

Nabor usposabljanj iz zgoraj navedenih vsebinskih področij se lahko smiselno dopolni tudi z drugimi razvojno naravnanimi usposabljanji glede na ugotovljene potrebe partnerstva (npr. obvladovanje CNC in drugih tehnologij, komunikacija oziroma pogajanje v tujih jezikih za ključne profile, ki komunicirajo z naročniki ali strankami v tujem jeziku …), pri čemer je potrebna predhodna odobritev s strani ministrstva.

 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV 

Okvirna višina sredstev, ki so na voljo za javni razpis je do 600.000 EUR, s predvideno porabo do 300.000 EUR v letu 2023 in do 300.000 EUR v letu 2024.

 

POGOJI ZA PRIJAVO 

Na razpisu lahko sodelujejo prijavitelji, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji. 

 

UPRAVIČENI STROŠKI 

Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo pri prijavitelju oziroma članu partnerstva nastali od datuma objave razpisa v uradnem listu do konca izvajanja projektnih aktivnosti (najkasneje do 31. 10. 2024) in jih bo vlagatelj oziroma projektni partner plačal do 31. 10. 2024 in jih z ustreznimi dokazili predložil do 3. 11. 2024.

 

ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAVE 

Rok za oddajo vloge je 1. 2. 2023.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Celotna razpisna dokumentacija vsebuje: 

 • Javni razpis 
 • Razpisno dokumentacijo 
 • Obrazec št. 1: Prijavni obrazec 
 • Obrazec št. 2: Finančni načrt 
 • Obrazec št. 3: Izjava partnerjev o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter izjava o partnerstvu 
 • Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju projekta 
 • Priloga št. 2: Vzorec partnerskega sporazuma 
 • Pogosta vprašanja.

 

DODATNE INFORMACIJE O RAZPISU

Celotno razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani vlagatelji v razpisnem roku pridobijo na tej spletni strani  ali na e-naslovu: gp.mgrt@gov.si s pripisom KOCLES 4.0. 

Najpogostejša vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani razpisa ministrstva. Objavljeni odgovori na vprašanja so del razpisne dokumentacije.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Dostop do javnega razpisa in razpisne dokumentacije se nahaja tukaj.