Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Datum objave: 4. 3. 2022
Rok oddaje: 29. 3. 2022 in 12. 4. 2022

 

NAMEN RAZPISA

Namen javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikro, malih in srednje velikih podjetij s skupno vrednostjo upravičenih stroškov najmanj 100.000,00 EUR, ki izkazujejo snovno in energetsko učinkovitost proizvodnje, vlagateljev, ki izkazujejo okoljsko odgovorno ravnanje ter ustvarjanje novih zaposlitev ali vsaj ohranjanje delovnih mest.

 

CILJ RAZPISA

Cilj javnega razpisa je sofinanciranje investicij na podlagi ZSRR-2, ki zasledujejo cilje digitalizacije in prehoda v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo in na ta način prispevajo k prehodu v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo v skladu s ključnimi cilji Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije do leta 2030, ki so:

  • zmanjšati emisije TGP v sektorjih, ki niso vključeni v shemo trgovanja,
  • doseči vsaj 27-odstotni delež obnovljivih virov v končni rabi energije,
  • izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti v vseh sektorjih in izboljšati energetsko učinkovitost za vsaj 35 % glede na osnovni scenarij iz leta 2007 (učinkovita raba energije).

Dodatni cilji so:

  • dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti podjetij, ob hkratni trajnosti oziroma dekarbonizaciji in digitalizaciji poslovanja,
  • višja dodana vrednost produktov in storitev v slovenskem izvozu ter višje pozicioniranje slovenskih podjetij v globalnih verigah vrednosti,
  • ustvarjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, s posebnim poudarkom na regionalni uravnoteženosti.

Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 200 okoljsko odgovornih projektov, ki prispevajo k povečanju dodane vrednosti na zaposlenega.

 

PREDMET RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij (upravičenih stroškov) v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, ki so povezana s širitvijo zmogljivosti gospodarske družbe, z bistveno spremembo v celotnem proizvodnem procesu gospodarske družbe z vzpostavitvijo nove poslovne enote/podružnice ali v diverzifikacijo proizvodnje gospodarske družbe in prispevajo k večji energetski in snovni učinkovitosti poslovanja podjetja. Beseda »proizvodnja« v besedilu javnega razpisa pomeni tudi izvajanje storitev.

Upravičeno območje za izvajanje projektov so obmejna problemska območja in s tem občine: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica (v nadaljevanju: upravičeno območje).

Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev, če bodo izvajali investicijski projekt in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež/poslovno enoto/podružnico na upravičenem območju. Sedež/poslovna enota/podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije/Sodni register.

Vlagatelji s sedežem v katerikoli drugi državi članici, ki ob oddaji vloge nimajo poslovne enote/podružnice v Republiki Sloveniji, bodo upravičeni do sredstev, če bodo izvajali investicijski projekt in v Republiki Sloveniji ustanovili poslovno enoto/podružnico na upravičenem območju najkasneje do dneva sklenitve pogodbe o sofinanciranju. Sedež/poslovna enota/podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije/Sodni register.

Več

 

POGOJI ZA SODELOVANJE

Več o pogojih najdete tukaj

 

VREDNOST RAZPISA

Okvirna skupna višina razpisanih sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 20.000.000,00 EUR.

 

ROK ZA ODDAJO VLOG

Roka za predložitev vlog sta 29. 3. 2022 in 12. 4. 2022 do 14. ure.

 

DODATNE INFORMACIJE

Vse ostale informacije dobite na telefonski številki: (02) 234-12-53, (02) 234-12-72 in (02) 234-12-64 ali na e-pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Pisna vprašanja po e-pošti morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje dva delovna dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Sklad bo objavil vprašanja in odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Pisna vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana, bo pa mogoče pridobiti informacije na zgornjih telefonskih številkah v delovnem času še na dan roka za oddajo vloge. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.podjetniskisklad.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni vlagatelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.podjetniskisklad.si.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada: www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi.

 

Več o javnem razpisu najdete tukaj.