Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Datum objave: 31. 3. 2023
Rok prijave: 18. 9. 2023

 

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA 

Namen tega javnega razpisa je spodbuditi pravne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204, 55.209, 55.300, 79.110 ali 79.120, ter na področju gostinske ponudbe za dejavnosti 56.101, 56.102 ali 56.105, k uvajanju trajnostnega managementa in standardov v turističnih nastanitvenih objektih, gostinskih obratih, turističnih atrakcijah in turističnih agencijah ter k pridobitvi mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka. 

Cilj javnega razpisa je spodbujanje pridobitve okoljskih ali trajnostnih znakov za turistične nastanitve, gostinske ponudnike, turistične atrakcije in agencije, ki na podlagi tega lahko vstopijo v Zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST).

Cilj javnega razpisa bo dosežen s sofinanciranjem stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenih okoljskih in trajnostnih znakov. Ponudniki v gostinstvu in turizmu morajo za pridobitev znaka Slovenia Green Accommodation/Travel Agency/Attraction/Cuisine najprej pridobiti enega izmed mednarodno prepoznanih in s strani sheme verificiranih trajnostnih znakov.

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka. 

Znaki, ki so predmet sofinanciranja, so naslednji: znak za okolje EU – EU ECOLABEL, Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife za nastanitve, Travelife za turistične agencije in organizatorje potovanj, Ecocamping, World of Glamping Green, Hostelling International Quality & Sustainability in L.E.A.F. Prijavitelj lahko v vlogi zaprosi za sofinanciranje uvedbe enega okoljskega/trajnostnega znaka za en nastanitveni objekt, gostinski obrat, turistično atrakcijo ali agencijo.

 

CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in gostinstva in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204, 55.209, 55.300, 56.101, 56.102, 56.105, 79.110 ali 79.120, in ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvedbe okoljskega znaka za isto turistično nastanitev, gostinski obrat, turistično atrakcijo ali agencijo.

 

POGOJI ZA KANDIDIRANJE 

Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.

 

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV 

Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 300.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 173210 – Trženje in razvoj turizma.

 

OBDOBJE, V KATEREM MORAJO BITI PORABLJENA DODELJENA SREDSTVA 

Sredstva morajo biti porabljena v letu 2023. Za upravičene stroške, ki bodo financirani, se šteje tiste, ki so nastali na osnovi prvega izdanega naročila za izvedbo aktivnosti od 1. 1. 2022. 

Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 1. 2022 do 18. 9. 2023.

 

NAČIN FINANCIRANJA UPRAVIČENIH STROŠKOV 

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov uvajanja okoljskega/trajnostnega znaka za turistične nastanitve, gostinske ponudnike, turistične atrakcije ali agencije lahko dosega največ 3.500,00 EUR za posamezen objekt oziroma atrakcijo.

Sredstva dodeljena v okviru zadevnega razpisa predstavljajo pomoč po pravilu »de minimis«.

 

ROKI IN NAČIN PRIJAVE NA JAVNI RAZPIS 

Rok za oddajo vlog je 18. 9. 2023.

Vloge je potrebno oddati v elektronski obliki na naslov: gp.mgts@gov.si najkasneje do roka za oddajo do 23.59. 

Vloga mora vsebovati naslov (zadeva): vloga na razpis okoljski znak, s pripisom naziva prijavitelja.

 

RAZPOLOŽLJIVOST DOKUMENTACIJE

Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, s navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani ministrstva Javne objave Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Dostop do javnega razpisa in razpisne dokumentacije je tukaj.

 

DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji bodo prijavitelju dosegljiva na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgts@gov.si s pripisom: JR okoljski znaki. 

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani MGTŠ.