Razpisnik: MGRT
Datum objave: 25. 3. 2022
Rok oddaje: 29. 8. 2022

 

 

PREDMET JAVNEGA POZIVA 

Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka in stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti ponudnika v gostinstvu in turizmu, pridobljene z znakom. Okoljski/trajnostni znaki, ki so predmet sofinanciranja, so naslednji: znak za okolje EU – EU ECOLABEL, Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife za nastanitve, Ecocamping, World of Glamping Green, Hostelling International Quality & Sustainability in L.E.A.F.

Prijavitelj lahko v vlogi zaprosi za sofinanciranje uvedbe enega okoljskega/trajnostnega znaka za en nastanitveni objekt, gostinski obrat ali turistično atrakcijo

 

CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI

na razpis za ta namen se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in gostinstva in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204, 55.209, 55.300, 56.101, 56.102 in 56.105, in ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvedbe okoljskega znaka za isto turistično nastanitev, gostinski obrat ali turistično atrakcijo.

 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA RAZPOLAGO 

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 300.000,00 EUR

Sredstva morajo biti porabljena v letu 2022. Za upravičene stroške, ki bodo financirani, se šteje tiste, ki so nastali na osnovi prvega izdanega naročila za izvedbo aktivnosti od 1. 1. 2020.
Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 1. 2020 do 29. 8. 2022

 

UPRAVIČENI STROŠKI IN VIŠINA SUBVENCIJE 

Upravičeni stroški so naslednji:

a) stroški svetovalnih in izobraževalnih storitev na področju ekološkega/trajnostnega managementa, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev z namenom pridobitve okoljskega/trajnostnega znaka, vključno s stroški pridobitve znaka, 

b) stroški informiranja in komuniciranja (promocijske aktivnosti) turistične ali gostinske ponudbe ponudnika, potem, ko je pridobil okoljski/trajnostni znak, 

c) stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno viden okoljski/trajnostni znak. 

Vsi ostali stroški so neupravičeni. 

Stroški pridobitve znaka Slovenia Green za ponudnike in vstopa v Zeleno shemo slovenskega turizma niso upravičen strošek. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov uvajanja okoljskega/trajnostnega znaka za turistične nastanitve, gostinske ponudnike in turistične atrakcije lahko dosega največ 5.000,00 EUR za posamezen objekt oziroma atrakcijo.

 

ROKI IN NAČIN PRIJAVE 

Rok za oddajo vlog je 29. avgust 2022.

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter da se z njo strinja. Popolno vlogo predstavljajo vsi obrazci za prijavo, ki morajo biti podpisani in žigosani (v primeru, da prijavitelj ne posluje z žigom, mora to navesti) ter zahtevane priloge. Vloge je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva 11, 2000 Maribor.

 

RAZPOLOŽLJIVOST DOKUMENTACIJE 

vsi potrebni podatki in navodila ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani MGRT.

 

DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji bodo prijavitelju dosegljiva na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si s pripisom: JR okoljski/trajnostni znaki. Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani http://www.mgrt.gov.si/

 

Dostop do celotnega razpisa je tukaj.