Razpisnik: MGRT
Datum objave: 25. 3. 2022
Rok oddaje: 26. 8. 2024

 

PREDMET JAVNEGA POZIVA 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij, ki bodo zagotavljale kapacitete za predelavo ali obdelavo lesa oziroma trajnostno gradnjo na snovno učinkovit, okolju prijazen način, v skladu s principi krožnega gospodarstva in z najboljšo razpoložljivo tehnologijo.

 

CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge I Uredbe GBER. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb, z upoštevanjem določil Priloge I Uredbe GBER.

 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA RAZPOLAGO 

Skupna predvidena višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa, je 28.000.000,00 EUR.

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične z oddajo vloge na javni razpis in konča 30. 6. 2026. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od oddaje vloge na javni razpis do 31. 12. 2026.

 

UPRAVIČENI STROŠKI IN VIŠINA SUBVENCIJE 

Upravičeni stroški so naslednji:

  •  stroški gradnje (pripravljalna in zemeljska dela, gradbena dela, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev …; pri tem prijavitelj sledi načelom trajnostne gradnje), 
  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, proizvodnih zgradb; pri tem se sledi načelom snovno-energetske učinkovitosti oziroma uporabi najboljše razpoložljive tehnologije), 
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja) do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov projekta. Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s projektom.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.

 

Dodeljena sredstva za sofinanciranje posameznega projekta ne morejo biti nižja od 50.000,00 EUR in ne višja od 4.000.000,00 EUR.

 

ROKI IN NAČIN PRIJAVE 

Roki za oddajo vlog so: 6. 5. 2022, 1. 9. 2022, 20. 2. 2023, 31. 8. 2023, 15. 1. 2024 in 26. 8. 2024. Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa, in da se z njo strinja. Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v poglavju IV razpisne dokumentacije.

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter da se z njo strinja. Popolno vlogo predstavljajo vsi obrazci za prijavo, ki morajo biti podpisani in žigosani (v primeru, da prijavitelj ne posluje z žigom, mora to navesti) ter zahtevane priloge. Vloge je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva 11, 2000 Maribor.

 

RAZPOLOŽLJIVOST DOKUMENTACIJE 

vsi potrebni podatki in navodila ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani MGRT.

 

DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov darko.sajko@gov.si in sebastijan.milovanovic-jarh@gov.si.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje štiri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu https://www.gov. si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/. Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

 

 

Dostop do celotnega razpisa je tukaj