Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 11. 3. 2022
Rok oddaje: 31. 7. 2022

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav iz ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2022, katerega glavni namen je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije s sofinanciranjem določene čebelarske opreme. 

 

VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2022 znaša do 380.000 EUR.

Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 % upravičenih stroškov.

Seznam čebelarske opreme, za katero lahko vlagatelji uveljavljajo sofinanciranje nakupa, je del razpisne dokumentacije.

Upravičeni stroški so stroški nakupa nove čebelarske opreme iz prejšnje točke, ki so nastali in bili plačani med 1. avgustom 2021 in 31. julijem 2022, do višine, določene s Sklepom o najvišji višini priznanih stroškov nakupa posamezne čebelarske opreme in novih sredstev za prevoz čebel na pašo za programsko obdobje 2020–2022 (Uradni list RS, št. 85/20, 101/21 in 29/22; v nadaljnjem besedilu: Sklep Vlade RS), razen za opremo iz 36. in 39. točke 9. člena Uredbe, kjer je najvišji znesek sredstev sofinanciranja omejen v višini sredstev, ki so opredeljena v 5. poglavju tega javnega razpisa.

 

VLOGA 

Vloga mora biti oddana na obrazcu iz Priloge 1 razpisne dokumentacije, z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, vključno s podpisano izjavo vlagatelja iz Priloge 2 razpisne dokumentacije ter z vsemi prilogami in dokazili v skladu z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa. 

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE 

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2022. 

Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig).

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si. Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo, v primeru porabe razpisanih sredstev, objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave. 

 

DODATNE INFORMACIJE 

Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si. 

 

Dostop do razpisne dokumentacije je tukaj