1. Naziv in sedež lastnika in upravljavca Večnamenske športne dvorane Gornja Radgona (v nadaljevanju VŠD): Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.

 

2. Na razpis se lahko prijavijo: javni zavodi, športna društva in klubi, ostala društva in klubi, neformalne rekreativne skupine, posamezniki in podjetja. Pri izvajanju postopkov predmetnega javnega razpisa se do sprejetja Pravilnika o uporabi Večnamenske športne dvorane Gornja Radgona smiselno uporabljajo določila Pravilnika o uporabi telovadnice Partizan (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 53, z dne 1. 10. 2009), v nadaljevanju: pravilnik.

 

3. Cenik uporabe VŠD za sezono 2022/2023 je sprejel župan Občine Gornja Radgona, dne 6. septembra 2022 in je javno objavljen na spletni strani Občine Gornja Radgona (kot del razpisne dokumentacije tega razpisa).

 

4. Uporaba VŠD obsega uporabo vadbene površine v objektu (velike dvorane, male telovadnice, visoke plezalne stene za zahtevnejše plezanje z varovanjem, nizke plezalne stene za enostavnejše plezanje brez varovanja), garderob, sanitarij, tušev ter športnega orodja in opreme v objektu.

 

5. Prostore VŠD po urniku, sestavljenem na podlagi tega razpisa, bo možno koristiti v času praviloma od 1. 10. 2022 do 31. 8. 2023, in sicer od ponedeljka do petka, od 15.30 do 21.30 ure, ob sobotah od 9.00 do 21.30 ure, ter ob nedeljah po dogovoru na podlagi izraženega interesa uporabnikov.

 

6. Prijava se posreduje na obrazcih vloge, ki je sestavni del tega razpisa.

 

7. Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, najkasneje do vključno 26. septembra 2022, do 12. ure, s pripisom: »NE ODPIRAJ: RAZPIS VŠD«.

 

8. Razpisna dokumentacija je vsem zainteresiranim na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si (rubrika razpisi), vsak delovni dan pa tudi v glavni pisarni Občinske uprave Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona, soba št. 20/I. nadstropje.

 

9. Interesenti, ki bodo svoje vloge dostavili po roku (po 26. septembru 2022, po 12. uri), bodo ne glede na določbe pravilnika lahko kandidirali le na proste termine, ki ne bodo razdeljeni prijaviteljem, ki so svoje vloge na razpis dostavili pravočasno.

 

10. Na podlagi pravočasno prispelih vlog na razpis bo občina v skladu s pogoji, navedenimi v pravilniku, v roku 10 dni od zaključka razpisa oblikovala urnik uporabe VŠD za sezono 2022/2023, ki ga bo s sklepom potrdil tudi župan Občine Gornja Radgona.

Več informacij tukaj.