Razpisovalec: Občina Gornja Radgona
Datum objave: 5. 7. 2023
Rok oddaje: 4. 8. 2023

1. Naziv in sedež lastnika in upravljavca Večnamenske športne dvorane Gornja Radgona (v nadaljevanju: VŠD): Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.

2. Na razpis se lahko prijavijo: javni zavodi, športna društva in klubi, ostala društva in klubi, neformalne rekreativne skupine, posamezniki in podjetja. Prednostno pravico pri oddaji VŠD v uporabo bodo imeli interesenti, navedeni v 6. členu Pravilnika o uporabi Večnamenske športne dvorane Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 6/2022 z dne 30. 9. 2022), v nadaljevanju: pravilnik.

3. Cenik uporabe VŠD za sezono 2023/2024 je sprejela županja Občine Gornja Radgona, dne 5. julija 2023 in je javno objavljen na spletni strani Občine Gornja Radgona (kot del razpisne dokumentacije tega razpisa).

4. Uporaba VŠD obsega uporabo vadbene površine v objektu (velike dvorane, male telovadnice, visoke plezalne stene za zahtevnejše plezanje z varovanjem, nizke plezalne stene za enostavnejše plezanje brez varovanja), garderob, sanitarij, tušev ter športnega orodja in opreme v objektu.

5. Prostore VŠD po urniku, sestavljenem na podlagi tega razpisa, bo možno koristiti v času od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024, in sicer od ponedeljka do petka, od 15.30 do 21.30 ure, ob sobotah od 9.00 do 21.30 ure ter ob nedeljah po dogovoru na podlagi izraženega interesa uporabnikov.

6. Prijava se posreduje na obrazcih vloge, ki je sestavni del tega razpisa. Rok za prijavo je do vključno 4. avgusta 2023.

7. Vloga, skupaj z obveznimi prilogami, mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ: RAZPIS VŠD« in poslana na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona. Na kuverti vloge mora biti naveden naziv in polni naslov vlagatelja. Šteje se, da je vloga dostavljena pravočasno, če je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno oddana v glavni pisarni občine zadnji dan roka za oddajo.

8. Razpisna dokumentacija je vsem zainteresiranim na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si (rubrika razpisi), vsak delovni dan pa tudi v glavni pisarni Občinske uprave Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona, soba št. 20/I. nadstropje.

9. Interesenti, ki bodo svoje vloge dostavili po roku (po 4. avgustu 2023, po 12. uri), bodo ne glede na določbe pravilnika lahko kandidirali le na proste termine, ki ne bodo razdeljeni prijaviteljem, ki so svoje vloge na razpis dostavili pravočasno.

10. Na podlagi pravočasno prispelih vlog na razpis bo občina v skladu s pogoji, navedenimi v pravilniku, v roku 14 dni od zaključka razpisa oblikovala urnik uporabe VŠD za sezono 2023/2024, ki ga bo s sklepom potrdila tudi županja Občine Gornja Radgona.

Povezava do razpisa: https://www.gor-radgona.si/novice/2023070516402654/