Razpisnik: SPIRIT Slovenija
Datum objave: 28. 10. 2022
Rok oddaje: 28. 11. 2022

 

NAMEN JAVNEGA RAZPISA 

Namen javnega razpisa je zagotavljanje podpornega okolja, ki bo na celotnem ozemlju RS zagotavljal brezplačne in na regijskem oziroma nacionalnem nivoju dostopne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov po tem javnem razpisu. Storitve podpornega okolja bodo prispevale:

 • h krepitvi podjetniškega potenciala, 
 • k pospeševanju ustanavljanja novih podjetij, 
 • k povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem, 
 • k povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij, 
 • k premagovanju ovir na podjetniški poti.

 

CILJI JAVNEGA RAZPISA 

Cilji javnega razpisa so: 

 • povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa, 
 • povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti in 
 • prispevati k večjemu nastajanju, izboljšanju, rasti in razvoju podjetij.

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja storitev in aktivnosti, ki so brezplačne za navedene ciljne skupine, preko izbranih podpornih institucij podjetniškega in inovativnega podpornega okolja (SPOT Svetovanje, inkubatorjev in start-up konzorcija). 

 

Storitve in aktivnosti bodo izvedene v dveh sklopih, in sicer: 

Prvi sklop: Programi za potencialne podjetnike in podjetja (storitve SPOT svetovalcev in podjetniških mentorjev)

Storitve prvega sklopa so: 

 • promocija podjetniške kulture: 
 • – informiranje in promocija, 
 • – dogodki SPOT Svetovanje. 
 • izvajanje celovitih podpornih storitev: 
 • – osnovno SPOT svetovanje, 
 • – usposabljanja, ki jih izvajajo SPOT svetovalci, 
 • – usposabljanja in dogodki, ki jih izvajajo podjetniški mentorji, 
 • – podjetniško mentoriranje. 

 

Drugi sklop: Program za inovativne posameznike in inovativna zagonska podjetja s potencialom hitre rasti (storitve start-up mentorjev).

Storitve drugega sklopa, so: 

 • promocija inovativne podjetniške kulture: 
 • – informiranje in promocija, 
 • – start-up dogodki. 
 • izvajanje celovitih podpornih storitev: 
 • – start-up mentoriranje, 
 • – start-up programi, 
 • – ekspertno svetovanje.

 

Poleg storitev za prvi in drugi sklop bodo izbrani konzorciji izvajali še druge aktivnosti, ki niso namenjeni končnim uporabnikom, so pa nujni za zagotavljanje storitev končnim uporabnikom. Financiranje se bo izvajalo za ciljne skupine uporabnikov podpornih storitev, opredeljene v 3. poglavju tega javnega razpisa, za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 10. 2023.

Aktivnosti in storitve, ki so predmet tega javnega razpisa, so navedene v razpisni dokumentaciji.

 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 3.000.000,00 v EUR.

 

ROK ZA PRIJAVO

Rok za oddajo vlog je 28. 11. 2022.

 

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so vlagatelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: podporno.okolje@spiritslovenia.si 

 

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni vlagatelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.spiritslovenia.si. 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani agencije.

Agencija lahko kadarkoli do roka za oddajo vlog spremeni razpis oziroma razpisno dokumentacijo, pri čemer mora biti sprememba razpisa objavljena v Uradnem listu.

 

INFORMATIVNI DAN 

Informativni dan za Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023 potekal 9. november 2022, ob 10.00 uri preko spleta v ZOOM okolju. Na dan informativnega dne bodo vsi prijavljeni prejeli ZOOM povezavo. Elektronsko prijavnico najdete tukaj (prijavnica se nahaja spodaj pod opisom dogodka).