Razpisovalec: Urad RS za mladino
Datum objave: 25. 8. 2023
Rok prijave: 4. 10. 2023

PREDMET IN NAMEN RAZPISA

Državno priznanje v mladinskem sektorju je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju mladinskega dela oziroma popularizacije mladinskega dela.
Državna priznanja se podeljujejo z namenom javnega priznavanja in zahvale za izjemne dosežke v mladinskem sektorju.

Cilji podeljevanja državnega priznanja v mladinskem sektorju so:

 • pospeševati zavedanje o pomenu mladinske politike za mlade in še posebej zavedanja o prispevku, ki ga imajo organizacije in/ali posamezniki v mladinskem sektorju za ekonomski in družbeni razvoj;
 • pospeševati družbeno priznanje mladinskega dela za ekonomski in družbeni razvoj, še posebej številnih neformalnih in priložnostnih učnih aktivnosti;
 • priznati organizacijam in posameznikom dosežke na področju mladinske politike in mladinskega dela;
 • promovirati primere dobrih praks in strategij ter programe za kakovostno delo v mladinskem sektorju.

Pri tem med področja mladinskega sektorja štejejo vsa področja, ki jih opredeljuje 4. člen ZJIMS:

 • avtonomija mladih;
 • neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih;
 • dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih;
 • skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi;
 • prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih;
 • mobilnost mladih in mednarodno povezovanje;
 • zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih;
 • dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
 • sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

PREDLAGATELJI DRŽAVNIH PRIZNANJ

Kandidate za državna priznanja lahko predlagajo fizične ali pravne osebe.

VRSTE DRŽAVNIH PRIZNANJ

Vrste državnih priznanj, za katere se lahko poda predlog, so:

 • Državno priznanje za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja;
 • Državno priznanje za izvedbo izredno uspešnega oziroma odmevnega in koristnega projekta v mladinskem sektorju;
 • Državno priznanje za kakovostno in uspešno delo v daljšem časovnem obdobju v mladinskem sektorju.

PREJEMNIKI DRŽAVNIH PRIZNANJ

 1. Prejemniki državnih priznanj so lahko fizične osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče ali dovoljenje za bivanje v Republiki Sloveniji, in pravne osebe, ki imajo registriran sedež oziroma registrirano poslovanje poslovne enote oziroma podružnice v Republiki Sloveniji. Državno priznanje se lahko podeli tudi mladinskim organizacijam, ki so organizirane kot sestavni del pravne osebe iz prejšnjega stavka, če delujejo avtonomno v mladinskem sektorju v skladu z ZJIMS.
 2. Državna priznanja se lahko podelijo fizičnim osebam, ki živijo v Sloveniji oziroma pravnim osebam, ki obstajajo in dejansko poslujejo v času izbire prejemnika.

ROK ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV IN NAČIN PREDLOŽITVE

Predlogi morajo prispeti na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, do dne 4. 10. 2023. Kot pravočasni se štejejo predlogi, ki so do polnoči tega dne oddani s priporočeno poštno pošiljko.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

Razpisna dokumentacija z obrazcem za predlog je dosegljiva na spletni strani Urada RS za mladino https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-mladino/javne-objave/  in na podlagi zaprosila v tajništvu Urada RS za mladino osebno ali po elektronski pošti gp-ursm.mvi@gov.si. Tajništvo razpisovalca je na naslovu: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Urad RS za mladino, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana

Dostop do razpisne dokumentacije:
•    https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-drzavna-priznanja-v-mladinskem-sektorju-v-letu-2023/