Razpisovalec: Občina Gornja Radgona
Datum objave: 4. 7. 2023
Rok oddaje: 2. 8. 2023

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 2023.

UPRAVIČENCI DO SOFINANCIRANJA

  • prostovoljne in neprofitne organizacije ter društva, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje občanov oziroma svojih članov in dobrodelne organizacije, organizacije za samopomoč in invalidske organizacije.

 

POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI VLAGATELJI

  • da so registrirani za izvajanje dejavnosti na področju socialnega in zdravstvenega varstva;
  • da imajo sedež ali podružnico v Občini Gornja Radgona;
  • da imajo sedež izven območja Občine Gornja Radgona, vendar so člani tudi občani Gornje Radgone in je program dejavnosti organizacije zastavljen tako, da vključuje v svoj program tudi občane Občine Gornja Radgona;
  • da imajo urejeno evidenco o članstvu in urejeno ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakon;
  • da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov;
  • da ob prijavi na javni razpis predložijo popolno zahtevano razpisno dokumentacijo s priloženo finančno konstrukcijo pridobljenih sredstev;
  • da za isti program ne kandidirajo v drugem razpisu občinskega proračuna.

 

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Predvidena višina sredstev znaša 10.000,00 EUR.

ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG

Prijave morajo biti podane na ustreznih prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jih zainteresirani vlagatelji lahko vsak delovni dan dvignejo v glavni pisarni Občine Gornja Radona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali na spletni strani Občine Gornja Radona: www.gor-radgona.si.
Pisne prijave na originalnih obrazcih se mora poslati najkasneje do vključno 2. 8. 2023 na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona v zaprti ovojnici s pripisom: »Javni razpis za programe socialnega in zdravstvenega varstva za leto 2023 – NE ODPIRAJ«.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali v glavni pisarni Občine Gornja Radgona. Na ovojnici prijave mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Prijave, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene vlagatelju.

INFORMACIJE O RAZPISNI DOKUMENTACIJI IN VSEBINA VLOGE

Informacije in navodila za sodelovanje na razpisu dobijo zainteresirani vlagatelji na Občini Gornja Radgona, kontaktna oseba: Janja Osojnik, telefon 02/564-38-31, vsak delovni dan v času uradnih ur.

Povezava do razpisa: https://www.gor-radgona.si/novice/2023070412535879/