Razpisnik: Zavod za zaposlovanje

Datum objave: 19. 8. 2022

Rok oddaje: 30. 6. 2024 oz. do porabe sredstev

 

PREDMET IN NAMEN RAZPISA 

Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo za izvedbo programa Zelena delovna mesta, ki obsega vključevanje brezposelnih oseb v subvencionirane zaposlitve za nedoločen čas. 

Zelena delovna mesta so pomemben vidik trajnostnega razvoja, ki lahko prispeva tudi k spodbujanju aktivnosti brezposelnih. S spodbudami za zaposlitev na takšnih delovnih mestih želijo prispevati k ozelenitvi gospodarstva, okrepitvi prizadevanja za učinkovitejšo rabo energije in virov ter k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. 

Predvidena je subvencionirana zaposlitev 300 brezposelnih iz vse Slovenije za nedoločen čas.

 

VREDNOST RAZPISA 

Na voljo je skupaj 2.453.280,00 EUR, predvidena je subvencionirana zaposlitev 300 brezposelnih oseb iz vse Slovenije.
Delodajalci lahko prejmejo po novem povabilu 680 evrov. Izplačuje se lahko največ 12 mesecev. Delovno razmerje morajo skleniti za nedoločen čas.

 

CILJNA SKUPINA 

Ciljna skupina za vključitev v program Zelena delovna mesta so osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb.
Zavod bo pri vključevanju oseb iz ciljne skupine, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in osebnih kompetenc kandidatov, dajal prednost: 

  • osebam, ki v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja, 
  • osebam, ki so dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu in 
  • osebam podzastopanega spola v dejavnosti (gospodarskem sektorju) v kateri je neravnovesje med spoloma za več kot 10 odstotnih točk višje od povprečnega neravnovesja v vseh gospodarskih sektorjih v RS.

Javno povabilo bo odprto do razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma najdlje do 30. 6. 2024.

 

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so:

  • pravne ali fizične osebe vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije,
  • imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni ter
  • izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo.

Ponudbo za subvencionirano zaposlitev na zelenih delovnih mestih oddajo elektronsko na našem portalu za delodajalce

 

Kandidirati ne morejo biti gospodarske družbe, ki so v 100-odstotni lasti Republike Slovenije, delodajalci, ki poslujejo v sektorju S.13 – Država, in delodajalci, ki poslujejo v sektorju S.15 – Nepridobitne institucionalne storitve gospodinjstvom, razen, če poslujejo kot društvo, združenje, ustanova, zavod ali mladinski svet.

 

Pogoji za kandidiranje in merila o tem, kaj sodi k zelenim delovnim mestom, so podrobneje opredeljeni v javnem povabilu in razpisni dokumentaciji tukaj.