Razpisovalec: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
Datum objave: 21. 4. 2023
Rok prijave: 19. 5. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet razpisa je izbor najboljših 100 poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje registrirale v letu 2022 in 2023 in še niso prejele finančne spodbude na enakem razpisu v letu 2021 in 2022.

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA 

Namen razpisa je nagraditi najboljših 100 predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so podjetje ustanovile v letu 2022 ali 2023 ter jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja.

 

Cilj razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati:

  • ustanovitev in uspešen zagon najmanj 100 novih podjetij, ki jih vodijo ženske;
  • stabilnejši začetek poslovne poti za nagrajene podjetnice začetnice;
  • povečanje inovativnosti in tržne usmerjenosti poslovnih modelov.

 

Splošni in posebni pogoji ter merila so navedeni v razpisni dokumentaciji.

 

CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI

Upravičene prejemnice so podjetnice začetnice, ki so od 1. 1. 2022 do najkasneje en dan pred prijavo na razpis ustanovile podjetje, v katerem imajo vsaj 51% delež in so do prijave uspešno zaključile spletno usposabljanje ABC podjetništva, ki se izvaja na petih točkah SPOT Svetovanje, ter so se s svojo predstavitvijo poslovnega modela uvrstile med prvih 100 najbolje ocenjenih.

 

RAZPISANA SREDSTVA

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 300.000 EUR.
Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije, PP 172410 in v Finančnem načrtu SPIRIT Slovenija za leto 2023 na SM/SN 002/0207 – Spodbujanje ženskega podjetništva.

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili na obrazcih. 

Vloga mora biti oddana v elektronski obliki preko spletnega prijavnega obrazca na povezavi: https://www.podjetniski-portal.si/programi/podjetnice/obrazec-za-natecaj-za-podelitev-financnih-spodbud   

Stroški priprave vloge in oddaje vloge na predmetni javni razpis bremenijo prijavitelja. 

 

Razpis bo odprt do vključno 19. 5. 2023 do 16. ure. 

Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo oddane preko podjetniškega portala do vključno 19. 5. 2023, do 16. ure. 

Vloge, ki ne bodo oddane preko spletnega prijavnega obrazca v skladu z določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavržene.

 

Prijavitelji bodo o izidu ocenjevanja na prvi stopnji obveščeni predvidoma v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog, o izidu ocenjevanja na drugi stopnji pa v roku 120 dni od datuma odpiranja vlog oziroma na dan zaključne predstavitve poslovnega modela pred komisijo. 

Rezultati predmetnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani SPIRIT Slovenija https://www.spiritslovenia.si/razpis/402 

 

RAZPOLOŽLJIVOST DOKUMENTACIJE

Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za sodelovanje na razpisu, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo na dan objave razpisa dalje objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija https://www.spiritslovenia.si/razpisi  

 

INFORMACIJE O RAZPISU

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k dokumentaciji so prijaviteljicam dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov podjetnice@spiritslovenia.si.

 

Dostop do razpisa in razpisne dokumentacije se nahaja na povezavi