17

feb

Najava javnega razpisa ZA ZOISOVO NAGRADO, ZOISOVO PRIZNANJE, PUHOVO NA-GRADO, PUHOVO PRIZNANJE IN PRIZNANJE AMBASADOR ZNANOSTI REPUBLIKE v letu 2020.

Razpis začne veljati z dnem najave v Uradnem listu RS in se zaključi v petek, dne 5. maja 2020.

Kandidate za nagrade in priznanja lahko predlagajo fizične in pravne osebe.

O izboru kandidatov za nagrade in priznanja odloča Odbor Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki podeli skupno največ 15 nagrad in priznanj.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA bo od dne objave najave v Uradnem listu Republike Slovenije do izteka prijavnega roka 5. maja 2020 dosegljiva na spletni strani Mini­strstva za izobraževanje, znanost in šport http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/ar­hiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/jav­ni_razpisi/.

 

Odbor Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti