Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025 (kratica javnega razpisa: JR STKTP NOO 2022–2025) (investicija B: Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo (CSP KG)« komponenta 5: »Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov« (C1 K5), 1. razvojno področje: »Zeleni prehod«)

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije – SPIRIT Slovenija
Datum objave: 5. 8. 2022
Rok oddaje: 15. 3. 2024 (Sklop I.), 15. 4. 2024 (Sklop II.)

 

NAMEN JAVNEGA RAZPISA 

Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oziroma povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij.

 

CILJ JAVNEGA RAZPISA 

je podpreti vsaj 200 projektov zagonskih, mikro, malih in srednjih podjetij pri trajnostni in krožni transformaciji poslovanja, ki zajema vključitev v proces strateške trajnostne in krožne transformacije v posameznem podjetju (v nadaljevanju: Akademija TKT) (Faza A) in/ali pripravo in izvedbo ključnih izvedbenih projektov, ki bodo bistveno prispevali k implementaciji procesov krožnega in nizkoogljičnega gospodarstva (Faza B).

Z javnim razpisom bomo opolnomočili podjetja, da bodo skozi procese poslovanja sprejemala take poslovne odločitve, ki bodo bistveno prispevale k zniževanju negativnih vplivov na podnebje in okolje, tako na strateškem kot na operativnem nivoju procesov pri kreiranju vrednosti produktov in storitev ter tako prispevala k: 

 • razogljičenju Slovenije skozi prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo, 
 • zelenemu prehodu skladno s Tehničnimi smernicami za uporabo »načela da se ne škoduje bistveno«. Cilj javnega razpisa bo dosežen preko prilagojene strokovne in finančne podpore ciljnim skupinam podjetij, ki bodo razdeljena na dva sklopa – Sklop I in Sklop II.

 

PREDMET JAVNEGA POZIVA 

Predmet javnega razpisa je zagotovitev strokovne pomoči podjetjem v Akademiji TKT (Faza A) ter sofinanciranje izvedbenih projektov z vključeno procesno in/ali organizacijsko inovacijo (Faza B) na področju prehoda iz linearnih v krožne procese kreiranja vrednosti produktov in storitev.

Predmet javnega razpisa se glede na ciljne skupine izvaja prilagojeno v dveh sklopih:

 • Sklop I, namenjen MSP, ki imajo najmanj 20 zaposlenih. V Sklopu I je predvidena podpora za 120 projektov podjetij. 
 • Sklop II, namenjen zagonskim, mikro in malim podjetjem, ki imajo najmanj 1 in največ 19 zaposlenih. V Sklopu II je predvidena podpora za 80 projektov podjetij.

 

OBMOČJE IZVAJANJA

Predmet javnega razpisa oziroma celoten proces, ki zajema Fazo A in Fazo B, se mora izvajati na območju Republike Slovenije.

 

CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI

Upravičeni končni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja, kot so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1, Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv), s sedežem v Republiki Sloveniji, in sodijo med mikro, mala in srednja podjetja (vključno z zagonskimi podjetji), kar se ugotavlja v skladu z določili iz priloge I Uredbe GBER.

Izključeni so javni zavodi, ki so ustanovljeni v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP).

 

POGOJI ZA KANDIDIRANJE 

Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se s sklepom zavrne. Več o razpisnih splošnih in posebnih pogojih je natančno opisano v razpisni dokumentaciji. 

 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA RAZPOLAGO 

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je: 

Za Sklop I: 14.972.400,00 EUR, od tega: 

 • 4.172.400,00 EUR za Fazo A. Vključen tudi znesek de minimis za spremljanje projekta v Fazi B. 
 • 10.800.000,00 EUR za Fazo B. 

Za Sklop II: 3.000.000,00 EUR od tega 

 • 1.000.000,00 za Fazo A. Vključen tudi znesek de minimis za spremljanje projekta v Fazi B.
 • 2.000.000,00 za Fazo B. 

Pravice porabe so na razpolago na evidenčnem projektu 1611-21-0015 – Izvajanje načrta za okrevanje in odpornost ter na proračunskih postavkah 221474 – C1K5IB Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov – NOO-MGRT in 221058 – Plačilo DDV za NOO. 

Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunska leta 2023, 2024, 2025 in 2026 oziroma traja do porabe sredstev.

 

V okviru javnega razpisa so predvideni naslednji roki za oddajo vlog: 

V Sklopu I je predvidenih 5 rokov za oddajo vlog za vključitev v Fazo A in 5 rokov za oddajo vlog za vključitev v Fazo B. 

 • V okviru posameznega roka so za vključitev v Fazo A predvidena sredstva v višini 834.480,00 EUR. 
 • V okviru posameznega roka so za vključitev v Fazo B predvidena sredstva v višini 2.160.000,00 EUR. 

Predvidena sredstva se lahko glede na število odobrenih projektov in glede na finančno konstrukcijo le-teh ob predhodni objavi na spletni strani agencije prenašajo med posameznimi roki. 

V Sklopu II je predvidenih 5 rokov za oddajo vlog za vključitev v Fazo A in 5 rokov za oddajo vlog za vključitev v Fazo B. 

 • V okviru posameznega odpiranja so za vključitev v Fazo A predvidena sredstva v višini 200.000,00 EUR. 
 • V okviru posameznega odpiranja so za vključitev v Fazo B predvidena sredstva v višini 400.000,00 EUR. 

Predvidena sredstva se lahko glede na število odobrenih projektov in glede na finančno konstrukcijo le-teh ob predhodni objavi na spletni strani agencije prenašajo med posameznimi roki. 

 

UPRAVIČENI STROŠKI IN VIŠINA SUBVENCIJE 

Upravičeni stroški, ki bodo priznani v okviru posamezne faze, so stroški izvedbe aktivnosti v Akademiji TKT (Faza A) in stroški za izvedbo posameznih izvedbenih projektov (Faza B). Vrste upravičenih stroškov, sheme pomoči, intenzivnosti pomoči in dodatna določila za posamezno fazo in sklop javnega razpisa so podrobno prikazana v razpisni dokumentaciji tukaj. 

Izvajanje aktivnosti v okviru Faze A je v organizaciji agencije, ki krije vse stroške izvedbe in s tem povezanih storitev. Prejemniki sredstev prejeto pomoč upoštevajo kot pomoč po shemi de minimis, ki jo prejmejo v obliki storitve in ne v obliki nakazila subvencije. DDV je v Fazi A vključen med upravičene stroške, saj prijavitelji pomoči ne prejmejo v obliki subvencije, pač pa kot storitev, ki jo plača agencija izvajalcu storitve, tako da ne more priti do možnosti, da bi prijavitelj uveljavljal povračljivi DDV kot upravičen strošek. Agencija ne krije stroškov dela in potnih stroškov zaposlenih pri prejemnikih sredstev, ki sodelujejo v Fazi A. Te stroške krijejo prejemniki sredstev sami. Prejemniku se že v okviru navedenih zneskov v zgornji tabeli dodeli tudi de minimis pomoč, ki predstavlja spremljanje izvajanja projektov v Fazi B s strani dodeljenih zunanjih ekspertov.

Za upravičene stroške prejemniki sredstev prejmejo sofinanciranje v obliki nepovratnih sredstev (subvencije) za izvedbo predlaganih izvedbenih projektov. Davek na dodano vrednost (DDV) v Fazi B ni upravičen strošek.

 

ROKI IN NAČIN PRIJAVE 

Roki za oddajo vlog v posameznem sklopu in fazi javnega razpisa so naslednji: 

Roki za oddajo vlog za Fazo A – Sklop I: 

 • 1. rok: 15. 9. 2022 
 • 2. rok: 16. 1. 2023 
 • 3. rok: 15. 6. 2023 
 • 4. rok: 15. 11. 2023 
 • 5. rok: 15. 3. 2024 

Roki za oddajo vlog za Fazo A – Sklop II: 

 • 1. rok: 15. 11. 2022 
 • 2. rok: 15. 4. 2023 
 • 3. rok: 15. 9. 2023 
 • 4. rok: 15. 1. 2024 
 • 5. rok: 15. 4. 2024

Roki za oddajo vlog za Fazo B v obeh sklopih javnega razpisa so v 30 dneh od datuma zaključka Faze A in so natančno opredeljeni v pogodbi za Fazo A pri vsakem od prejemnikov. Datum zaključka Faze A bo vezan na oddajo zaključne dokumentacije za Fazo A in bo točno določen v pogodbah za Fazo A. Vlogo za Fazo B lahko odda samo prijavitelj, ki je neposredno pred tem zaključil aktivnosti v Fazi A, in sicer do roka, ki ga ima določenega v pogodbi za Fazo A. Če prijavitelj vlogo odda po izteku tega roka, bo njegova vloga kot prepozna zavržena.

 

ODDAJA VLOGE

Vloga na javni razpis se bo štela za pravočasno, če bo oddana na naslov SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova 60, 1000 Ljubljana: 

 • po pošti: priporočeno, razviden mora biti poštni žig oddaje na ovojnici najkasneje na zadnji dan oddaje vlog ob 23.59 
 • osebno: do roka za oddajo vlog v glavni pisarni agencije v času uradnih ur med 9. in 13. uro.

V primeru, da z ovojnice ne bo razviden datum na poštnem žigu in v primeru neposredne predložitve vloge na sedežu agencije, pa velja datum, vpisan na potrdilu agencije o prejemu pošiljke, ki prav tako ne sme biti kasnejši od roka za predložitev vlog. 

Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili v točki II.7. Pojasnil k javnemu razpisu, in sicer v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – JR STKTP NOO 2022–2025 – Sklop I ali II (obkroži)«, in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočili izdelavo popolne in pravilne vloge za vključitev v Fazo A in/ali Fazo B, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani agencije tukaj.

 

DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijave in pojasnila k javnemu razpisu so prijaviteljem dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov TKT@spiritslovenia.si.

Vprašanja na zgornji naslov morajo prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno.

Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: https://www.spiritslovenia.si/razpisi/391. 

Agencija bo organizirala 1. informativni dan in predstavitev javnega razpisa, ki bo v sredo, 31. avgusta 2022, od 10.00 do 11.00 ure. Prijava je obvezna.informativne dneve. 

 

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani. 

Datumi in druge informacije o informativnih dnevih bodo prav tako objavljene na spletnem naslovu tukaj.