Razpisovalec: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Datum objave: 13. 10. 2023
Rok oddaje: 10. 11. 2023

Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat letno kot posebna oblika priznanja za izjemne uspehe za delo na področju socialnega varstva, ki predstavljajo prispevek k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki socialnega varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k avtonomiji strokovnega dela in za neposredno delo z uporabniki socialnega varstva, ki je prispevalo k integraciji uporabnikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in strpnosti ob upoštevanju različnosti.
Naziv in sedež razpisovalca: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.

Razpisane nagrade in priznanja:

 • nagrada za življenjsko delo,
 • nagrada za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih,
 • priznanje za dosežke na posameznih področjih dela,
 • skupinska nagrada za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju.


Predloge kandidatov za nagrade in priznanja lahko vložijo:

 • socialno varstveni zavodi ali skupnosti zavodov,
 • nevladne organizacije, zasebniki in drugi izvajalci na področju socialnega varstva,
 • Socialna zbornica Slovenije,
 • Fakulteta za socialno delo,
 • mednarodne organizacije in mednarodna interesna združenja, ki delujejo na področju socialnega varstva,
 • drugi posamezniki,
 • druge domače in tuje pravne osebe.

 

Rok, do katerega morajo biti oddane prijave, naslov, ter kontaktne osebe za dajanje informacij

Predlog je treba poslati s priporočeno pošiljko na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, s pripisom na ovojnici »Razpis za nagrade in priznanja za delo na področju socialnega varstva v letu 2023«, najkasneje do petka, 10. 11. 2023. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 14. ure oddana v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana ali če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Nepravočasne in nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom so do zaključka razpisa na voljo pri kontaktnih osebah: Janja Romih na tel. 01/369-75-03 ali Maja Pintar na tel. 01/369-78-24

Dostop do razpisa: