PROJEKT »SKUPAJ« – TISKOVNA KONFERENCA OB ZAKLJUČKU PROJEKTA IN SVEČANA OTVORITEV OBMOČJA VHODA V MESTO G. RADGONA

09

feb

PROJEKT »SKUPAJ« – TISKOVNA KONFERENCA OB ZAKLJUČKU PROJEKTA IN SVEČANA OTVORITEV OBMOČJA VHODA V MESTO G. RADGONAPROJEKT »SKUPAJ« – TISKOVNA KONFERENCA OB ZAKLJUČKU PROJEKTA IN SVEČANA OTVORITEV OBMOČJA VHODA V MESTO G. RADGONA                                                                                                                                                                                             

Dne 22. 12. 2014 je ob zaključku projekta »SKUPAJ« potekala svečana otvoritev promenade ob Muri in območja vhoda v mesto Gornja Radgona, pred samo otvoritvijo pa je bila organizirana tudi tiskovna konferenca.

Mesti Gornja Radgona in Bad Radkersburg imata poleg bogate skupne zgodovine tudi edinstveno lego, saj mesti in s tem državi razmejuje samo reka. Gornja Radgona in Bad Radkersburg sta danes dve samostojni mesti, ki sta do prve svetovne vojne tvorili skupni mestni organizem, od takrat pa sta zaradi političnih okoliščin šli vsako po svoji poti. V združeni Evropi želita sedaj poudariti tako to, kar je obema skupno, kot tudi tisto, kar lahko s svojima komplementarnima naravama in raznolikimi dejavnostmi prispevata za nadaljnji, dolgoročni razvoj ponovno povezanih mest in širše regije.

Projekt »SKUPAJ« je nadaljevanje projekta, ki je obsegal bilateralni urbanistični natečaj v mestih Gornja Radgona in Bad Radkersburg v letu 2008. Operacija predstavlja nadgradnjo bilateralnega natečaja, saj so se arhitekturne ideje zmagovalnih ekip skozi ta projekt začele udejanjati. Z izvedbo projekta sta mesti z vstopom v stari mestni jedri ponovno krajinsko arhitekturno povezani in prostorsko zedinjeni.

Projekt »SKUPAJ« je poudaril pomen reke Mure kot mejne reke in njeno naravno vrednost, hkrati pa je z urbanistično ureditvijo vstopov v stari mestni jedri obeh sodelujočih mest ponovno poudaril skupne korenine ter kulturno vrednost območja. Mesti sta pridobili nove urejene proste površine, ki bodo trajna dodana vrednost turistični destinaciji, ki je že vzpostavljena in dobro obiskana, hkrati pa nova turistična ponudba, ki bo povečala mednarodno konkurenčnost območja, izboljšala čezmejno infrastrukturo in povečala prepoznavnost območja.

Z izvedbo projekta »SKUPAJ« sta mesti Gornja Radgona in Bad Radkersburg izvedli pomembne korake za skupen dolgoročni razvoj ponovno združenih mest, okoljske regije in rečnih bregov, ki so bili zajeti v projekt.

Trajanje projekta: 54 mesecev, s pričetkom v mesecu juliju 2010 in zaključkom 31. 12. 2014.

Partnerji v projektu:
1.    Vodilni partner:     OBČINA GORNJA RADGONA
2.    Projektni partner:    MESTNA OBČINA BAD RADKERSBURG
3.    Projektni partner:    PORA, RAZVOJNA AGENCIJA GORNJA RADGONA

Po prijavi celotna vrednost projekta po vseh projektnih partnerjih znaša 2.061.700,00 EUR z DDV, z naslednjo strukturo financiranja:

Slovenska stran:
Evropski sklad za regionalni razvoj: 85 %
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko: 10 %
Občina Gornja Radgona in PORA, razvojna agencija Gornja Radgona vsaka: 5 %

Avstrijska stran:
Evropski sklad za regionalni razvoj: 85 %


Urad štajerske deželne vlade, oddelek 7: 10 %
Občina Bad Radkersburg: 5 %


PROJEKT »SKUPAJ« JE BIL SESTAVLJEN IZ TREH VSEBINSKIH SKLOPOV:

1.    Upravljanje projekta ter informiranje in obveščanje javnosti

•    Upravljanje projekta
•    Informiranje in obveščanje javnosti

2.    Izvedbeni projekti

•    Območje pred policijsko postajo Bad Radkersburg
•    Območje pred uradom Bad Radkersburg
•    Mestni park Bad Radkersburg
•    Območje vhoda v mesto Gornja Radgona

3.    Idejne zasnove
 
•    Idejna zasnova za ureditev promenade ob Muri Gornja Radgona
•    Idejna zasnova za ureditev nabrežja Mure v Bad Radkersburgu
•    Idejna zasnova za razširitev reke Mure v Gornji Radgoni.

Investicijski del projekta je obsegal štiri izvedbene projekte:

Območje pred policijsko postajo Bad Radkersburg
V prvem koraku je bil obnovljen in na novo oblikovan obmejni most med obema mestoma. Most z balkoni je zdaj čezmejni prireditveni prostor, pot za sprehajalce in kraj srečanj. Trg pred nekdanjim policijskim uradom v Bad Radkersburgu je oblikovan tako, da sta Bad Radkersburg in Gornja Radgona povezana čez javni prostor za kolesarje in pešce. Murska kolesarska pot se je na trgu pred nekdanjim policijskim uradom bolje navezala z novimi stopnicami, ki so položnejše, z integrirano rampo, kjer kolesarji kolesa lahko potiskajo dolvodno vzdolž nasipa ob Muri. Obrežna škarpa ob Muri in trg ob škarpi prvič omogočata neposreden dostop do reke v središču mesta in bivanje neposredno ob Muri.

Površina oblikovanega območja: 1.500 m²

Območje pred uradom Bad Radkersburg
Stare zgradbe carinskega urada pripovedujejo o zgodovini, ki se je naši potomci ne bodo več spomnili. To je zgodovina meje med Slovenijo in Avstrijo. Po vstopu Republike Slovenije v Evropsko unijo so zgradbe dobile nov pomen. Postale so dom kulture. Rdeče in bele proge na cestišču kot analogija zapornicam na meji spominjajo na to, da ta zgodovina meje naj ne bi utonila v pozabo. So reminiscenca na nekdanjo mejo. Proge so minljive in bodo sčasoma izginile zaradi prometa. Tisti deli prog, po katerih se avtomobili ne vozijo, bodo ostali ohranjeni. Med progami so zelenice, ki poudarjajo pomen tega območja pred zgradbami nekdanjega carinskega urada.

Površina oblikovanega območja: 1.000 m²

Mestni park Bad Radkersburg
Vse več nepozebnika ali čarodejnega oreha je geslo v novem »starem« mestnem parku v Bad Radkersburgu, ki povezuje kopališče v parku, mestno središče in Muro. Zgodovinsko gledano je to klasični pokrajinski park, ki je kot mestni park sčasoma izgubil prvotno strukturo, ki so jo zaznamovali prisojne trate in drevesa v senci. Dandanes pričakujejo obiskovalca na novo zasnovane poti, kotički in klopi v zaporedju intenzivno zasajenih območij in prostih, prisojnih tratnih površin. Nova ureditev poudarja funkcijo zdraviliščnega parka. Nepozebnik ali čarodejni oreh, neobičajni grm s posebnim časom cvetenja, je prevladujoča rastlina mestnega parka. Pri blagem vremenu se cvetje kaže že decembra, najpozneje v januarju, ko druge rastline mirujejo, v zimskem času pa potem zacveti. Rumeno, oranžno in rdeče cvetje se drži tik ob vejah grma.
Površina oblikovanega območja: 3.600 m²

Območje vhoda v mesto Gornja Radgona
Izvedbeni projekt območja vhoda v mesto Gornja Radgona je zajemal oblikovanje odprtih površin na slovenskem koncu mejnega mostu, vključno z dostopom do reke Mure, ureditvijo promenade ob reki Muri in preoblikovanjem nekdanjega mejnega območja kot vstopnega mestnega portala. V okviru investicije je bila nad reko postavljena betonska razgledna ploščad s privezi za čolne, nad katero so se na brežini oblikovale travne tribune s sestopno potjo do reke Mure. Ob sestopu z mejnega mostu se je oblikovala delno betonska, delno peščena promenada s klopmi in novimi zasaditvami rastlin. Del starega protipoplavnega zidu je bil odstranjen, zdaj ga nadomešča mobilna protipoplavna zaščita, urejena je bila betonska promenada vzdolž celotnega protipoplavnega zidu na območju ureditve. V območju carinskega parka se je oblikoval park ob Muri z vgrajeno urbano opremo, otroškimi igrali, skulpturo, vodno mizo, peskovnikom, zasaditvijo drevesnic in grmovnic ter objektom za skladiščenje mobilne protipoplavne zaščite. Z oblikovanjem območja vhoda v mesto Gornja Radgona je mesto pridobilo nove odprte javne površine, se prostorsko povezalo s sosednjo Avstrijo, predvsem pa omogočilo uporabnikom obravnavanih površin neposreden dostop do Mure in s tem pristen stik z reko.

Površina oblikovanega območja: 6.500 m²

FOTOGRAFIJE TISKOVNE KONFERENCE IN ZAKLJUČNE PRIREDITVE SE NAHAJAJO V GALERIJI