14

apr

Javni razpisi objavljeni v Uradnem listu RS št. 24, dne 10.4.2015


Javni poziv 31SUB-EVOB15 nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe okolju prijaznejših vozil, in sicer za:
– nakup novega vozila na električni pogon;
– nakup  novega  priključnega  hibridnega  vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
– predelavo vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem oziroma
– nakup predelanega vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji, ter spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil.

Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.

Vozila, ki imajo manj kot štiri kolesa, niso predmet nepovratne finančne spodbude.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 500.000 EUR. Nepovratna  finančna  spodbuda  ne  sme  preseči 50% vrednosti priznanih stroškov naložbe.

Priznani stroški naložbe so (vključno z DDV):
– strošek nakupa novega vozila na električni pogon;
– strošek nakupa novega priključnega hibridnega vozila  (plug-in)  ali  novega  vozila  na  električni  pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
– strošek nakupa predelanega vozila;
– stroški sestavnih delov, potrebnih za predelavo vozila na električni pogon, in stroški dela predelave.

Upravičena oseba je vsaka fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona ni upravičena oseba za pridobitev nepovratne finančne spodbude na podlagi tega javnega poziva.

Nova naložba je naložba v vozilo, katerega upravičena oseba bo prva lastnica oziroma prva lizingojemalka, prva registracija po proizvodnji ali predelavi pa bo opravljena v Republiki Sloveniji. Ob oddaji vloge vozilo, ki je predmet spodbude, še ne sme biti kupljeno oziroma predelano.

Vozilo mora najmanj tri leta od registracije ostati v lasti ali finančnem lizingu upravičene osebe. V primeru odjave vozila iz prometa se tek triletnega roka pretrga in se nadaljuje z dnem ponovne registracije vozila, pri čemer mora biti upravičena oseba še vedno lastnica oziroma, v primeru finančnega lizinga, lizingojemalka. V  primeru  odjave  iz  prometa  upravičena  oseba  vrne nepovratno finančno spodbudo skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi obračunanimi za obdobje od prejema
do vračila neupravičeno dobljene nepovratne finančne spodbude.

Upravičena  oseba  je,  poleg  nepovratne  finančne spodbude po tem javnem pozivu za nakup novega vozila, upravičena pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb občanov. Vsota nepovratne finančne spodbude in kredita ne sme presegati priznanih stroškov nakupa vozila, razen v primeru, če se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača izključno za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani, www.ekosklad.si v rubriki Razpisi. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo upravičene osebe natisnejo same, je enakovredna tiskanim  obrazcem.  Javni  poziv  in  dokumentacijo  za prijavo z obrazci lahko kandidati naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jo prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo pa lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Za informacije o javnem pozivu lahko kandidati pokličejo na tel. 01/241-48-20, vsak ponedeljek, sredo in petek, med 13. in 15. uro.

Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2015.

Upravičena oseba vloži pisno vlogo z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Več na: http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015024.pdf#!/r2015024-pdf

Javni poziv 32SUB-EVPO15 nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam za električna vozila

Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva v obliki finančne pomoči za nove naložbe okolju prijaznejših vozil, in sicer za:
– nakup novega vozila na električni pogon;
– nakup  novega  priključnega  hibridnega  vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
– predelavo vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen
s pogonskim elektromotorjem oziroma
– nakup predelanega vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji.

Vozila, ki imajo manj kot štiri kolesa, niso predmet nepovratne finančne pomoči.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 2.000.000 EUR.

Upravičene osebe so:
– Republika Slovenija in lokalne skupnosti;
– gospodarske družbe, ki imajo v trenutku plačila pomoči poslovno enoto ali podružnico v RS ter druge pravne osebe;
– samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic (v nadaljevanju: zasebniki).

Upravičena oseba ne more pridobiti pravice do nepovratne finančne pomoči, če ima neporavnane zapadle finančne obveznosti do Eko sklada.

Vozilo mora najmanj tri leta od registracije ostati v lasti ali finančnem lizingu upravičene osebe. V primeru odjave vozila iz prometa se tek triletnega roka pretrga in se nadaljuje z dnem ponovne registracije vozila, pri čemer mora biti upravičena oseba še vedno lastnica oziroma, v primeru finančnega lizinga, lizingojemalka. V  primeru  odjave  iz  prometa  upravičena  oseba  vrne nepovratno finančno pomoč za posamezno vozilo skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi obračunanimi za  obdobje od prejema do vračila neupravičeno dobljene nepovratne finančne pomoči.

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani, www.ekosklad.si v rubriki Razpis.

Za navedeno dokumentacijo pa lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Za informacije o javnem pozivu lahko kandidati pokličejo na tel. 01/241-48-20 vsak ponedeljek, sredo in petek, med 13. in 15. uro.

Rok prijave je 31. 12. 2015

Upravičena oseba vloži pisno vlogo z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Več na: http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015024.pdf#!/r2015024-pdf