28

apr

Javni razpisi objavljeni v Uradnem listu RS št. 28, dne 24.4.2015

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti 54LS15                                                                                                                                          

Predmet javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe, ki jih izvajajo ali financirajo lokalne skupnosti na območju RS za naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb v:

 1. zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 

 2. zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov),

 3. gospodarjenje z odpadki,

 4. vodo in učinkovito raba vode,

 5. odvajanje odpadnih voda ali oskrba s pitno vodo in

 6. začetne naložbe v okoljske tehnologije.

Do kreditov so upravičene občine, ki izvajajo ali financirajo naložbo, ki je predmet vloge za dodelitev kredita.

Naložba, ki je predmet vloge za dodelitev kredita, v času oddaje vloge ne sme biti zaključena.

Za dodatne informacije se obrnite na Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, tel. 01/241-48-20 vsak delovni dan, med 13. in 15. uro.

Javni poziv je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. 4. 2016.


Uradni list Republike Slovenije, številka 28, z dne 24. 4. 2015

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015028.pdf#!/r2015028-pdf.


Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 53PO15                                                                                                   

Predmet in namen javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb (v nadaljevanju: naložbe) v:

 1. zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,

 2. zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov),

 3. gospodarjenje z odpadki,

 4. varstvo voda in učinkovita raba vode,

 5. odvajanje odpadnih voda ali oskrba s pitno vodo in

 6. začetne naložbe v okoljske tehnologije.

Do kreditov so upravičene gospodarske družbe in druge pravne osebe. Do kreditov so upravičeni tudi samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnosti kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnega zakona.

Naložba, ki je predmet vloge za dodelitev kredita, v času oddaje vloge ne sme biti zaključena.

Za dodatne informacije se obrnite na Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, tel. 01/241-48-20 vsak delovni dan, med 13. in 15. uro.

Javni poziv je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. 4. 2016.

Uradni list Republike Slovenije, številka 28, z dne 24. 4. 2015

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015028.pdf#!/r2015028-pdf.

Javni poziv 29SUB-OB15 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

Predmet in namen javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb na območju Republike Slovenije, v okviru naslednjih ukrepov:

A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,

B – vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso,

C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,

D – priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije,

E – vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi,

F – toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,

G – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali

dvostanovanjski stavbi,

H – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi,

I – gradnja ali nakup pasivne oziroma skoraj nič energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe,

J – celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,

K – nakup stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski stavbi, prenovljeni v pasivnem oziroma skoraj nič energijskem razredu.


Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je investitor in:

 • lastnik ali solastnik s pisnim soglasjem ostalih solastnikov nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;

 • imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo naložba izvedena;

 • družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otrok oziroma posvojenec, starš, posvojitelj, pastorek, vnuk, brat, sestra) lastnika, opredeljenega v prvi alineji te točke, z njegovim pisnim soglasjem;

 • najemnik eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.

Predmet nepovratne finančne spodbude je lahko samo nova naložba.

Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si v rubriki Razpisi.

Za informacije o javnem pozivu lahko pokličete Eko sklad na tel. 01/241-48-20 vsak ponedeljek, sredo in petek, med 13. in 15. uro.

Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31.12.2015.

Pisno vlogo z vsemi dokazili in prilogami pošljite na Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Uradni list Republike Slovenije, številka 28, z dne 24. 4. 2015

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015028.pdf#!/r2015028-pdf.


Javni poziv 30SUB-OB15 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb

Predmet in namen javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb (t.j. stavb s tremi ali več stanovanji) na območju Republike Slovenije, v okviru naslednjih ukrepov:

A – toplotna izolacija fasade,

B – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru.

Za posamezen ukrep, ki je predmet javnega poziva, in bo izveden na določeni večstanovanjski stavbi, je možno dodeliti največ eno nepovratno finančno spodbudo.

Nepovratna finančna spodbuda za izvajanje ukrepov v večstanovanjskih stavbah, ki sta predmet tega javnega poziva, je za socialno šibkega občana določena v obsegu 100 % priznanih stroškov naložbe glede na njihov pripadajoči delež financiranja naložbe. Socialno šibek občan je vsak lastnik, solastnik ali etažni lastnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, ki je bil v času oddaje vloge na ta javni poziv upravičen do denarne socialne pomoči, ki ni bila izredna denarna socialna pomoč.

Socialno šibek občan izkazuje svojo pravico do ustrezno višje nepovratne finančne spodbude z originalnim izvodom ali overjenim prepisom odločbe Centra za socialno delo o denarni socialni pomoči.

A – toplotna izolacija fasade

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 EUR na m2 toplotne izolacije fasade za največ 150 m2 na stanovanje v večstanovanjski stavbi.

B – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 10 EUR na m2 toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru večstanovanjske stavbe.

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je investitor in:

 • lastnik ali solastnik s pisnim soglasjem solastnikov večstanovanjske stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;

 • etažni lastnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;

 • imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;

 • družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otrok oziroma posvojenec, starš, posvojitelj, pastor, vnuk, brat, sestra) lastnika, opredeljenega v prvih dveh alinejah te točke, z njegovim pisnim soglasjem;

 • najemnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.
Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si v rubriki Razpisi.

Za informacije o javnem pozivu lahko pokličete Eko sklad na tel. 01/241-48-20 vsak ponedeljek, sredo in petek, med 13. in 15. uro.

Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31.12.2015.

Pisno vlogo z vsemi dokazili in prilogami pošljite na Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Uradni list Republike Slovenije, številka 28, z dne 24. 4. 2015

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015028.pdf#!/r2015028-pdf.