03

avg

Nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam za električna vozila

Javni poziv 32SUB-EVPO15 Nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam za električna vozila


Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva v obliki finančne pomoči za nove naložbe okolju prijaznejših vozil, in sicer za:
- nakup novega vozila na električni pogon;
- nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
- predelavo vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem oziroma
- nakup predelanega vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem,
ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil.

Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.

Upravičene osebe so:
- Republika Slovenija in lokalne skupnosti;
- gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki imajo v trenutku plačila pomoči poslovno enoto ali podružnico v RS;
- samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic (v nadaljevanju: zasebniki).

Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.

Višina nepovratne finančne pomoči po tem javnem pozivu znaša največ:

- 5.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali predelano na električni pogon, kategorije M1;
- 3.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali predelano na električni pogon, kategorije N in L7e;.
- 3.000 EUR nova priključna (plug-in) hibridna vozila ali nova vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1, N1;.
- 2.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali predelano na električni pogon, kategorije L6e.

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne pomoči je pravočasno oddana in popolna vloga.

Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga z vsemi obveznimi prilogami.

Skupna višina po tem javnem pozivu znaša 2.000.000 EUR.

Zainteresirani se lahko prijavijo do 31.12.2015

Upravičena oseba vloži pisno vlogo z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov:

Eko sklad, j.s.,
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Več na: https://www.ekosklad.si/dokumenti/rd/32SUB-EVPO15/1__32SUB-EVPO15_Javni_poziv.pdf