15

sep

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 51OB14

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 51OB14

Predmet poziva je ugodno kreditiranje občanov za naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije za naslednje namene:
A) Vgradnja sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode,
B) Raba  obnovljivih  virov  energije  za  ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode,

eko sklad

C) Sodobne  naprave  za  pridobivanje  električne energije,
D)Zmanjšanje  toplotnih  izgub  pri  obnovi  obstoječih stanovanjskih stavb (velja le za stavbo oziroma dele stavbe, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003),
E) Gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne eno ali dvostanovanjske stavbe,
F) Nakup energijsko učinkovitih naprav,
G) Nakup okolju prijaznih vozil,
H) Odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
I) Nadomeščanje gradbenih materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva,
J) Učinkovita raba vodnih virov,
K) Oskrba s pitno vodo.

Višina  sredstev  po  tem  pozivu  znaša  8  milijonov EUR.
Letna obrestna mera za kredite po tem pozivu je spremenljiva, vezana na trimesečni EURIBOR, izračunan za 365 dni, s pribitkom v višini 1,5%, ki je fiksen za celotno dobo odplačevanja kredita. Ob sklenitvi kreditne pogodbe se uporabi referenčna obrestna mera, veljavna prvi dan v mesecu.

Odplačilna doba znaša največ 10 let.

Kredit se lahko odobri do višine priznanih stroškov naložbe in največ 20.000,00 EUR.

Pri naložbah, navedenih v nadaljevanju, je odobren kredit lahko višji, in sicer največ 40.000,00 EUR, vendar ne višji od priznanih stroškov naložbe:
– namestitev sodobnih naprav za pridobivanje električne energije,
– gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne eno ali dvostanovanjske stavbe, nakup okolju prijaznih vozil in
– obsežnejša  obnova  stavb,  ki  vključuje  izvedbo najmanj treh ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva.

Dokumentacijo za prijavo na poziv z obrazci za vlogo kandidati naročijo pri Eko skladu, j.s., tel. 01/241-48-20 in  jo  prejmejo  po  pošti.  Dokumentacija  z  obrazci  za vlogo je na voljo tudi na spletni strani, www.ekosklad.si v rubriki Razpisi.
Kandidati se lahko prijavijo na poziv od dneva objave poziva v Uradnem listu RS dalje. Poziv velja do objave zaključka poziva v Uradnem listu RS zaradi dodelitve vseh sredstev, vendar najkasneje do 31. 1. 2015. (rok je podaljšan) Kandidat vloži vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

OPOMBA:
Spremembe Javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb občanov 51OB14
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 51OB14 (Uradni list RS, št. 38/14, 5/15, 21/15 in 28/15) se spremeni tako kot sledi:
Besedilo 2. točke (»2. Višina sredstev«) se spremeni tako, da se glasi:
»Višina sredstev po tem pozivu znaša 15 milionov EUR.«
V prvem odstavku 5. točke (»5. Rok in način prijave«) se datum »15. 9. 2015« nadomesti z datumom »31. 12. 2015«.


Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Več na: http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014038.pdf#!/r2014038-pdf,
http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015065.pdf#!/r2015065-pdf