01

dec

Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2016 in 2017


Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2016 in 2017


Javni poziv je namenjen sofinanciranju programov mladinskega dela v letih 2016 in 2017, ki jih izvajajo organizacije v mladinskem sektorju, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju in javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju, ter ki ustrezajo ciljem in predmetu tega javnega poziva. Programi mladinskega dela so namenjeni mladim v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta. Urad RS za mladino vabi izvajalce, da pripravijo predloge 2-letnih programov v mladinskem sektorju v skladu z vrstami programov v mladinskem sektorju, ki so predmet tega javnega poziva in ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev sredstev ter podrobneje opredelijo vsebino, načrt izvedbe in finančno strukturo prijavljenega programa. Razpisovalec bo na osnovi pripravljenih predlogov programov v skladu z razpisnimi merili dodelil finančna sredstva za sofinanciranje programov po naslednjih skupinah:
- Nacionalne mladinske organizacije,
- Mladinski centri,
- Druge nevladne organizacije.

Sofinancirani bodo programi mladinskega dela, ki bodo umeščeni v vsaj eno izmed področij mladinskega sektorja ali več, ki so navedena v
4. členu ZJIMS:
– avtonomija mladih,
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
– dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih,
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– prostovoljstvo,  solidarnost  in  medgeneracijsko sodelovanje mladih,
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
– zdrav  način  življenja  in  preprečevanje  različnih oblik odvisnosti mladih,
– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
– sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

Izvajalec mora za izvajanje programa zagotoviti najmanj 50% delež sofinanciranja iz drugih virov. Vrednost  prijavljenega  programa  sme  
znašati  minimalno 20.000 EUR in maksimalno 150.000 EUR.

Okvirna višina sredstev javnega poziva za leto 2016 in 2017 znaša 2.400.000,00 EUR, in sicer v letu 2016 1.200 000,00 EUR in v letu 2017
1.200 000,00 EUR.

Izvajalec mora predlog programa oziroma razpisni obrazec za kandidiranje na javnem pozivu izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je
objavljena na spletnem naslovu https://razpisi.mlad.si, povezava do nje pa tudi na spletni strani razpisovalca (www.ursm.gov.si).

Po  končanem  izpolnjevanju  elektronske  prijave predloga programa, mora izvajalec prijavo natisniti in jo lastnoročno podpisati ter žigosati.
Natisnjeni prijavi mora priložiti vse zahtevane listinske ali druga dokazila, ki dokazujejo njegove navedbe. Izvajalec mora natisnjeno prijavo predloga programa za sofinanciranje, izpolnjeno v slovenskem jeziku, poslati  s  priporočeno  pošto  na  naslov:  Urada  RS  za mladino,  Masarykova  16,  1000  Ljubljana,  najpozneje do 12. 1. 2016. Za pravočasne bodo štele prijave, ki bodo do vključno tega dne oddane s priporočeno pošto do 24. ure. Prijave, ki ne bodo pravilno opremljene, elektronsko oddane, natisnjene in poslane po pošti s priporočeno pošiljko v predpisanem roku ali jih ne bo vložila upravičena oseba, bo razpisovalec s sklepom zavrgel. Podrobnejša navodila za uporabo aplikacije in izpolnjevanje prijave, se nahajajo na spletnem naslovu https://razpisi.mlad.si in www.ursm.gov.si.

Razpisna dokumentacija, ki bo izvajalcem podrobneje  pojasnila  pogoje,  merila  in  kriterije  za  izpolnjevanje  meril  tega  javnega  poziva,  bo  zainteresiranim izvajalcem  dosegljiva  na  spletni  strani  razpisovalca www.ursm.gov.si  in  na  podlagi  zaprosila  v  tajništvu razpisovalca  osebno  ali  po  elektronski  pošti:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.štvo razpisovalca je na naslovu: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.

Zainteresirani izvajalci se lahko za morebitna telefonska pojasnila obrnejo na tajništvo razpisovalca na tel. 01/400-57-90, in sicer v času uradnih ur (ponedeljek in petek, od 9. do 12. ure in v sredo, od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure) ali na kontaktno osebo razpisovalca Barbaro Zupan (e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.).

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
Urad RS za mladino
Več na: http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015090.pdf#!/r2015090-pdf