08

dec

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji


Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2016 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo


Predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov ustvarjalcev na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi.

Cilji javnega razpisa so ohranjanje in promocija kulture in identitete romske skupnosti, spodbujanje kakovostne kulturne ustvarjalnosti  pripadnikov romske skupnosti ter višja raven varovanja kulturnih pravic v okviru deklariranih človekovih pravic.

Na javni razpis se lahko prijavijo le prijavitelji, ki so:
- nepridobitne kulturne organizacije s statusom pravne osebe zasebnega prava, registrirane za opravljanje kulturno – umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji,
- ustvarjalci/ustvarjalke, ki imajo status samozaposlenih v kulturi.

Področja in dejavnosti kulturnih projektov:

- Izdajateljska in založniška dejavnost,
- Spletne strani,
- Dejavnosti kulturnih skupin,
- Kulturna animacija,
- Dejavnosti za ohranjanje jezika,
- Mednarodno sodelovanje,
- Medsebojno kulturno sodelovanje različnih manjšinskih etničnih skupnosti,
- Predstavitve kulturnih dejavnosti širšemu okolju,
- Prireditve,
- Predavanja, seminarji, delavnice ipd,
- Digitalizacija,
- Drugo.
Ministrstvo bo podprlo tudi projekte, ki jih ni mogoče uvrstiti med zgoraj navedene dejavnosti, pa vendar so pomembne za ohranjanje in
razvoj kulture romske skupnosti.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 92.115,00 EUR oziroma toliko, kot bo vrednost  proračunske  postavke  »Kulturna  dejavnost romske  skupnosti«  v  sprejetem  Proračunu  Republike Slovenije ali rebalansu proračuna za leto 2016.

Projekt se lahko financira do 100 % vrednosti upravičenih stroškov.

Razpis se zaključi 5. januarja 2016.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni ministrstva, Maistrova 10, Ljubljana, v času uradnih ur ministrstva, ali pa si jo natisnejo s spletne strani ministrstva: www.http://www.mk.gov.si/, kjer najdejo tudi vse druge informacije, povezane z izvedbo razpisa, oznaka JPR-Romi-2016.

Prijavitelj mora vlogo za (so)financiranje kulturnega projekta oddati v zaprti ovojnici, ki je na prednji strani označena s pripisom "Ne odpiraj – prijava na javni razpis JPR-Romi-2016", na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.  Na zadnji strani ovojnice je potrebno navesti popolni naziv in naslov prijavitelja (iz vloge).

Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisno dokumentacijo in potekom javnega razpisa je Marjeta Preželj,
tel. 01/400-79-33, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Ministrstvo za kulturo
Več na: http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015092.pdf#!/r2015092-pdf