14

dec

Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2016


Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2016                                                                                                


Predmet javnega razpisa
je sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2016, ki jih izvajajo društva, zavodi, invalidske organizacije  ter  humanitarne  organizacije  po  Zakonu o humanitarnih organizacijah.

Sofinancirane bodo vsebine na naslednjih devetih področjih:
1. Programi za preprečevanje nasilja, obravnavo žrtev nasilja in programi za delo s povzročitelji nasilja;
2. Programi na področju preprečevanja zasvojenosti;
3. Programi na področju duševnega zdravja;
4. Programi za brezdomce;
5. Programi za otroke in mladostnike;
6. Programi za starejše ljudi;
7. Programi za podporno bivanje invalidov in drugi specializirani programi za organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov;
8. Programi za preprečevanje socialne izključenosti Romov;
9. Drugi programi, ki so namenjeni odpravljanju socialnih stisk in socialnemu vključevanju ranljivih skupin prebivalstva.


Na razpis se lahko prijavijo društva in zavodi, invalidske organizacije po Zakonu o invalidskih organizacijah.

Zaprosilo za sofinanciranje programa lahko znaša največ 80% vrednosti programa.

Okvirna višina sredstev javnega razpisa v letu 2016 je 4.000.000,00 EUR za vse programe skupaj.

Neupravičeni stroški:
– nakup strojev, pohištva, prevoznih sredstev ter druge opreme in ostalih investicij,
– nakup IKT opreme, rabljene IKT opreme ipd,
– amortizacija nepremičnin in opreme,
– dolgovi in stroški obresti na dolgove,
– materialni stroški, ki se navezujejo na pogostitve ali reprezentance pri programu,
– drugi stroški, ki niso bili predvideni v prijavi na javni razpis.

Prijave je treba poslati
za vsak program posebej v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti, Kotnikova 28, 1000  Ljubljana.

Rok za oddajo prijave za C programe je 6. januar 2016, rok za B programe je 22. januar 2016.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite  na  tel.  01/369-77-62  (Marjeta  Ferlan  Istinič), 01/369-77-82 (Karmen Mitrovič),
ob ponedeljkih, sredah in petkih od 9. do 11. ure in od 13. do 15. ure.

Informativno srečanje o javnem razpisu bo za vse prijavitelje organizirano dne 16. decembra 2015 ob 9. uri v Central hotelu, Miklošičeva 9, 1000 Ljubljana.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti
Več na: http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015097.pdf#!/r2015097-pdf