21

dec

Redni letni ciljni razpis za sofinanciranje kinematografske distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov ter art kino programov za leto 2016 – JPR-KT-2016


Redni letni ciljni razpis za sofinanciranje kinematografske distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov ter art kino programov za leto 2016 – JPR-KT-2016


Predmet razpisa je sofinanciranje kinematografske distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov ter mreže art kinematografov v letu 2016.

Sklop A. Kinematografska distribucija:

Predmet razpisa je sofinanciranje kinematografske distribucije kakovostnih, umetniških, nagrajenih evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov, in sicer celovečernih igranih, animiranih ali dokumentarnih filmov, kinematografska distribucija komercialnih studijskih filmov ni predmet razpisa.

Cilj razpisa je sofinanciranje kinematografske distribucije kakovostnih, umetniških, nagrajenih evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov, in sicer celovečernih igranih, animiranih ali dokumentarnih filmov z namenom večje dostopnosti  in  večje  distribucije  teh  del  na celotnem ozemlju Republike Slovenije.

Na javni razpis v sklopu A se lahko prijavijo pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki so v Republiki Sloveniji registrirani za kinematografsko distribucijo in/ali distribucijo najkasneje na dan objave razpisa V Uradnem listu RS do vključno sklenitve pogodbe.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za sklop A: kinematografska distribucija je skupaj 20.000 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 131150 – art kino in nakup filmov proračuna ministrstva za kulturo v letu 2016 v delu, ki se nanaša na sofinanciranje kinematografske distribucije.

Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega projekta ne sme preseči 50 % vseh predvidenih stroškov, ob upoštevanju 20. točke besedila razpisa in vključujoč predvidene prihodke iz deleža od prodaje. Pri sofinanciranju distribucije filma odobreni znesek ne sme preseči 5.000 EUR.

Upravičeni stroški so:
– stroški licence, nakupa ali izdelave največ dveh digitalnih kopij po DCI standardih filmov ali 35 mm filmskih kopij iz 1. točke besedila razpisa,
– stroški tehnične obdelave filmov iz prve alineje te točke (prevod, podnaslavljanje, sinhroniziranje),
– stroški promocije filma,
– stroški transporta filma.

Med upravičene stroške ne spadajo:
– strošek DDV, razen v višini neuveljavljenega odbitka,
– stroški infrastrukturne nadgradnje in stroški nabave osnovnih sredstev.

Sklop B: art kino programi

Cilj razpisa je sofinanciranje izvajanja programov prikazovalcev, ki zagotavljajo art kino program kontinuirano skozi vse leto z namenom spodbujanja  prikazovanja  evropskega  in  nacionalnega  filma, filma kinematografij tretjih držav, avtorskega filma in svetovnih kinotečnih filmov v okviru enakomernega razvoja art kinematografov na celotnem ozemlju Republike Slovenije.

Predmet razpisa je sofinanciranje art kino programa posameznega prikazovalca (kinematografa).

Na javni razpis v sklopu B se lahko prijavijo pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki so v Republiki Sloveniji registrirani za kinematografsko dejavnost najkasneje na dan objave razpisa v Uradnem listu RS do vključno sklenitve pogodbe.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za sklop B: art kino programi je skupaj 62.793 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 131150 art kino in nakup filmov proračuna ministrstva za leto 2016 v delu, ki se nanaša na sofinanciranje art kino programov.

Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega  projekta  ne  sme  preseči  50 %  vseh  predvidenih stroškov, ob upoštevanju 20. točke besedila razpisa in vključujoč predvidene prihodke iz deleža od prodaje vstopnic.

Upravičeni stroški so:
– stroški najemnine filmov iz art kino programa, ki so v neposredni povezavi z izvedbo projekta,
– stroški promocije art kino programa, ki so v neposredni povezavi z izvedbo projekta,
– stroški najema digitalne predvajalne tehnike (formati, ki jih za redno kinematografsko distribucijo posameznega filma daje distributer), ki so v neposredni povezavi z izvedbo projekta,
– stroški najema prostorov za kinodvorano v deležu, ki se nanaša na art kino program,
– stroški poštnine in transporta, ki so v neposredni povezavi z izvedbo projekta,
– stroški storitev zunanjih izvajalcev (kinooperaterji, biljeterji), ki so v neposredni povezavi z izvedbo projekta, v deležu, ki se nanaša na art kino program,
– režijski  in  materialni  stroški  (stroški  elektrike, ogrevanja, telefona, vzdrževanja, stroški administracije, pisarniški stroški), ki so nastali v povezavi z izvedbo  projekta  in  predstavljajo  do  največ  25 %  celotnih stroškov projekta v času trajanja izvedbe projekte do dokončanja projekta.

Med upravičene stroške ne spadajo:
– strošek  DDV,  razen  v  višini  neuveljavljenega odbitka,
– stroški investicijske nadgradnje in stroški nabave osnovnih sredstev.

Kandidirajo  lahko  tudi  prijavitelji,  katerih  delovanje  se  v  pomembnem  delu  sofinancira  z  javnimi sredstvi (proračuni lokalnih skupnosti), vendar skupna višina sofinanciranja iz državnega ali lokalnih proračunov ali virov EU ne sme presegati 70 % predračunske vrednosti projekta.

V primeru, da prijavitelj z istim projektom sodeluje na drugih razpisih, ki zagotavljajo sredstva iz državnega ali lokalnih proračunov ali virov EU, ali je sredstva že pridobil bodisi na javnih razpisih bodisi v okviru rednega financiranja, mora to dejstvo najaviti v obrazložitvi finančne konstrukcije projekta.

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena  v  proračunskem  letu  2016  oziroma  v  plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 2017. Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo, katerim bodo priložene kopije računske dokumentacije za posamezne upravičene stroške.

Obdobje  upravičenih  stroškov  celotnega  projekta je od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Upravičeni stroški morajo biti plačani v letu 2016, izjema so režijski stroški, ki bremenijo leto 2016 in na podlagi računov, izstavljenih v letu 2016 zapadejo v izplačilo v letu 2017, vendar ne pozneje od 31. 1. 2017.

Razpis se prične dne 18. 12. 2015, zaključi pa dne 18. 1. 2016.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani ministrstva: http://www.mk.gov.si, prav tako pa jo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo tudi v vložišču ministrstva (Maistrova 10,1000 Ljubljana).

Pristojni  uslužbenec  za  dajanje  informacij  in pojasnil: Irena Ostrouška, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. (tel. 01/369-59-78).

Ministrstvo za kulturo
Več na: http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015098.pdf#!/r2015098-pdf