28

dec

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturoJavni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Predmet projektnega razpisa, oznaka JPR- -UM-2016, je sofinanciranje kulturnih projektov na področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2016:

- nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu JPR- -PROG-2014-2017 oziroma prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-UM;

- javnih zavodov, ki v letu 2015 s strani Ministrstva niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2016, (razen pooblaščenih muzejev, ki so bili pozvani za opravljanje javne službe, v skladu s 97. členom ZVKD-1);

- ter samozaposlenih v kulturi in drugih fizičnih oseb, ki delujejo na razpisnih področjih umetnosti.

Cilji razpisa je sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnih projektov na področjih umetnosti, ki so v javnem interesu in so prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin, podpori delovanju in razvoju vrhunskih ustvarjalcev in izvajalcev, spodbujanju sodelovanja večjega števila ustvarjalcev ter spodbujanju razvoja mladih, šele uveljavljajočih se ustvarjalcev.

Projekt je posamična kulturna aktivnost, ki je po zasnovi, vsebini, izvedbi in obsegu zaključena celota, kar je mogoče razbrati iz prijaviteljevih v celoti izpolnjenih prijavnih obrazcev in obveznih prilog. Je dostopen javnosti in bo izveden v letu 2016.

Upravičene osebe na razpisnem področju so prijavitelji projektov, ki delujejo na razpisnih področjih, ter izpolnjujejo splošne in posebne pogoje na področju, na katerega se prijavljajo.

Prijavitelj projekta je odgovorni izvajalec, ki izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje na razpisu in bo v morebitni sklenjeni pogodbi naveden kot pogodbena stranka.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev

Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa, oznaka JPR-UM-2016, je 384.000 EUR:

131075 – uprizoritvene umetnosti, v predvideni višini 74.000,00 EUR,

131077 – glasbene umetnosti, v predvideni višini 140.000,00 EUR,

131976 – vizualne umetnosti, v predvideni višini 90.000 EUR,

131078 – intermedijske umetnosti, v predvideni višini 80.000,00 EUR.

Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena na področju razpisa v proračunskem letu 2016, oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017.

Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala skladno z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju kulturnih projektov, in na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo.

Razpisni rok: razpis se začne 18. 12. 2015 in se zaključi 25. 1. 2016.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana, med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek, od 9. do 12. ure, ter v sredo, od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).

Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva: http://www.mk.gov. si/, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo razpisa, oznaka JPR-UM-2016.

Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom:

uprizoritvene umetnosti: Katja Jančič, tel. 01/300-58-01, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.;

vizualne umetnosti: Judita Krivec Dragan, tel. 01/369-59-40, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.;

glasbene umetnosti: Primož Kristan, tel. 01/369-58-43, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.;

intermedijske umetnosti: dr. Matjaž Šekoranja, tel. 01/369-59-57, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe se lahko seznanijo z razpisno dokumentacijo oziroma pogledajo vanjo v glavni pisarni Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana, ali na spletnih straneh ministrstva: www.mk.gov.si.

Ministrstvo za kulturo
Več na: http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015098.pdf#!/r2015098-pdf