28

dec

Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija


Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija                                                                 

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija (Interreg SI-AT) za programsko obdobje 2014–2020 vabi upravičence posameznih prednostnih naložb iz programskega območja, da predložijo vloge v okviru tega javnega razpisa za predložitev projektov.

Razpisna dokumentacija, ki vsebuje Priročnik o izvajanju projektov za upravičence, predlogo izjave vodilnega partnerja, predlogo izjave projektnega partnerja, vzorec pogodbe o so financiranju in vzorec sporazuma o partnerstvu ter Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, je na voljo na spletni strani: www.si-at.eu.

Program sodelovanja Interreg SI-AT se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja. Predmet tega javnega razpisa je so financiranje projektov iz ESRR, ki učinkovito prispevajo k skupnemu cilju programa.


Za sofinanciranje projektov je iz Evropskega sklada za regionalni razvoj na voljo 44.988.355 EUR.

Iz sredstev programa se lahko sofinancirajo le upravičeni izdatki, pri čemer lahko znaša so financiranje iz sredstev ESRR do največ 85 % skupnih upravičenih stroškov, vsaj 15 % pa je treba zagotoviti iz drugih virov.

Upravičeni stroški:
  1. Stroški osebja,

  2. Pisarniški in administrativni izdatki,

  3. Potni in namestitveni stroški,

  4. Stroški za zunanje strokovnjake in storitve,

  5. Izdatki za opremo,

  6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje.

Šteje se, da so stroški upravičeni šele od datuma oddaje predloga projekta v sistem eMS.

Vloge se lahko predložijo kadar koli od datuma objave do zaključka javnega razpisa oziroma dokler so na voljo sredstva. Projektne vloge se lahko predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej.

Prvi rok za predložitev vlog je 12. februar 2016.

Vlogo mora predložiti vodilni partner, in sicer izključno preko elektronskega sistema za spremljanje eMS. Predložena vloga mora vsebovati vse zahtevane podatke ter podpisane skenirane priloge k prijavnici, kot je navedeno v Priročniku o izvajanju projektov za upravičence.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani, www.si-at.eu.

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Več na: http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015098.pdf#!/r2015098-pdf