28

dec

Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska

Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska                                                       

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska (Interreg SI-HU) za programsko obdobje 2014–2020 vabi vse upravičence posameznih prednostnih naložb iz upravičenega programskega območja, da predložijo svoje vloge v okviru tega javnega razpisa za predložitev projektov.

Razpisna dokumentacija, ki vsebuje Priročnik o izvajanju projektov za upravičence, predloge Izjave vodilnega partnerja, Izjave projektnega partnerja, Pogodbe o sofinanciranju in Sporazuma o partnerstvu ter Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska, je na voljo na spletni strani, www.si-hu.eu.

Program čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja. Predmet tega javnega razpisa je so financiranje projektov iz ESRR, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju programa.

Za financiranje projektov je na voljo 13.295.015,00 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Iz sredstev programa se lahko sofinancirajo le upravičeni izdatki, pri čemer lahko znaša so financiranje iz sredstev ESRR največ 85 % skupnih upravičenih stroškov; vsaj 15 % sredstev je treba zagotoviti iz drugih virov.

Upravičeno obdobje sofinanciranja: najzgodnejši datum pričetka obdobja upravičenosti izdatkov je 1. januar 2015. Datum zaključka projekta je datum, določen v Pogodbi o sofinanciranju, vendar ne kasnejši kot 31. december 2022.

Trajanje: projekti, upravičeni do sodelovanja v programu, so projekti, katerih obdobje izvajanja traja največ 36 mesecev.

Upravičeni stroški:
  1. Stroški osebja,

  2. Pisarniški in administrativni izdatki,

  3. Potni in namestitveni stroški,

  4. Stroški za zunanje strokovnjake in storitve,

  5. Izdatki za opremo,

  6. Izdatki za infrastrukturo in gradnje.

Informacije o načrtovanih informativnih delavnicah in najpogosteje zastavljena vprašanja bodo objavljena na spletni strani, www.si-hu.eu.

Prvi rok za predložitev vlog je 12. februar 2016. Naslednji roki za predložitev vlog bodo objavljeni na spletni strani programa www.si-hu.eu vsaj dva meseca pred postavljenim rokom. Sprejem vlog v navedenem roku in izpolnitev vseh zahtev pomeni zagotovilo, da bo Odbora za spremljanje (OzS), odločal o vlogi na svoji naslednji seji.

Vlogo mora predložiti vodilni partner, in sicer izključno preko elektronskega sistema za spremljanje -eMS.

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslednji spletni strani: www.si-hu.eu.


Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Več na: http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015098.pdf#!/r2015098-pdf