29

dec

Javni razpis »Spodbujanje pripravništev«


Javni razpis »Spodbujanje pripravništev«
                                                                                                                                                       
Predmet javnega razpisa je spodbujanje zaposlovanja mladih iskalcev prve zaposlitve – pripravnikov na področju socialnega varstva, ki so stari do vključno 29 let in iščejo prvo zaposlitev po pridobljeni stopnji in vrsti izobrazbe, kot jo predpisuje 69. člen ZSV za pripravnika na področju socialnega varstva.


Namen javnega razpisa je:
večja zaposljivost oseb s stopnjo in vrsto izobrazbe, ki je določena za strokovne delavce v ZSV;
krepitev socialnovarstvenega sektorja za izvajanje posameznih socialnovarstvenih programov in s tem zagotavljanje kakovostnejših storitev za uporabnike socialnovarstvenih programov.

Cilj javnega razpisa je izbrati projekte prijaviteljev, ki bodo skupno izvedli največ 100 zaposlitev iskalcev prve zaposlitve pripravnikov na področju socialnega varstva, skladno z ZSV, in sicer za obdobje največ 12 mesecev, z namenom pridobivanja in krepitve njihovih sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti, s ciljem, da opravijo pripravništvo in strokovni izpit, ki predstavlja zakonski pogoj za zaposlitev na področju socialnega varstva. Pripravnik sklene pogodbo o zaposlitvi za čas opravljanja pripravništva z delodajalcem v skladu z zakonodajo, ki ureja delovna razmerja, praviloma za polni delovni čas.

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi, stari do vključno 29 let, ki so prvi iskalci zaposlitve na področju socialnega varstva, ki iščejo zaposlitev po pridobljeni stopnji in vrsti izobrazbe, kot jo predpisuje 69. člen ZSV pripravniki.

Prijavitelji morajo biti pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti socialnega varstva v Republiki Sloveniji.

Za izvedbo javnega razpisa oziroma za zaposlitev predvidoma 100 pripravnikov je namenjenih največ 1.676.443,00 EUR. Od tega je največ 942.881,48 EUR namenjenih za vključitev izbranih kandidatov – pripravnikov s stalnim prebivališčem v KRZS (kohezijska regija zahodne Slovenije) in največ 733.561,52 EUR za vključitev izbranih kandidatov – pri- pravnikov s stalnim prebivališčem v KRVS (kohezijska regija vzhodne Slovenije.

Za vključitev oseb iz KRVS se bodo upravičeni stroški sofinancirali v višini 80 %.

Pripravnik je dolžan opraviti pripravništvo v skladu s programom pripravniškega usposabljanja ter opraviti strokovni izpit s področja socialnega varstva. Za opravljanje strokovnega izpita s področja socialnega varstva je pooblaščena SZS (Socialna zbornica Slovenije), zato ti stroški ne predstavljajo bremena za delodajalca oziroma prijavitelja, pod pogojem, da pripravnik uspešno opravi strokovni izpit. V nasprotnem primeru stroški niso upravičeni in jih mora prijavitelj povrniti SZS iz lastnih virov.

Vloga mora biti oddana na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Prijavitelji lahko pošljejo prijave po pošti ali oddajo osebno v vložišče Socialne zbornice Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana.

Rok za oddajo prijave oziroma vloge je 15. 1. 2016.

Dodatne informacije
Prijavitelji lahko dvignejo razpisno dokumentacijo ali zaprosijo za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo v roku do najkasneje 4 dni pred potekom roka za predložitev vlog na sedežu SZS. Zahtevo posredujejo na SZS na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Odgovori na morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih bodo objavljeni najkasneje v 5 dneh od prejema vprašanja na spletni strani SZS.

SZS bo organizirala informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo predmetni razpis podrobneje predstavljen. Delavnica za oddajo vloge na javni razpis bo potekala dne 7. 1. 2016.

Kraj izvedbe in program poteka informativne delavnice bo objavljen na spletni strani: http://www.szslo.si/ najkasneje dne 4. 1. 2016.

Socialna zbornica Slovenije
Več na: http://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015098.pdf#!/r2015098-pdf