19

jan

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovnih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol za štiri letno obdobje 2016-2020


Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovnih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol za štiri letno obdobje 2016-2020


Na javni razpis se lahko prijavijo nacionalne panožne športne zveze, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v 22. členu Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje plač strokovnim delavcem, ki izvajajo programe, namenjene pretežno  športni  vzgoji  otrok  in  mladine,  usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport v individualnih športih in v kolektivnih športih s športnimi igrami v športnih panogah oziroma disciplinah rednega programa olimpijskih iger.

Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do ponedeljka, 1. 2. 2016.

Vse informacije, razpisna dokumentacija in navodila, kako izpolniti in oddati obrazce, so na voljo na spletnem naslovu www.mss.gov.si – javni razpisi. Za dodatne informacije lahko vlagatelji pokličejo Ksenijo Cesar (01/400-53-53).

Uradni list Republike Slovenije, številka 2, z dne 15. 1. 2016.
Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016002.pdf#!/r2016002-pdf.