19

jan

Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija - HrvaškaJavni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška

Program sodelovanja (PS) Interreg V-A Slovenija – Hrvaška (Interreg SI – HR) vabi upravičence posameznih prednostnih naložb iz programskega območja, da predložijo vloge v okviru tega javnega razpisa za predložitev projektov.

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem/prednostnim naložbam in ustreznim specifičnim ciljem:
 • Prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov
  • Prednostna naložba 6c: Ohranjanje, varstvo, promocija ter razvijanje naravne in kulturne dediščine
   • Specifični cilj: Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma
  • Prednostna naložba 6d: Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami
   • Specifični cilj: Zaščita in obnova biotske raznovrstnosti in spodbujanje ekosistemskih storitev
 • Prednostna os 3: Zdrava, varna in dostopna obmejna območja
   • Specifični cilj: Krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava, varna in dostopna čezmejna območja.

Za sofinanciranje projektov iz Evropskega sklad za regionalni razvoj bo na voljo znesek v višini 33.087.636,00 EUR.
Iz programa se lahko sofinancirajo samo upravičeni izdatki, pri čemer lahko sofinanciranje Skupnosti iz sredstev ESRR znaša do največ 85 % skupnih upravičenih stroškov, vsaj 15 % sredstev pa je potrebno zagotoviti iz drugih virov.

Programsko območje Programa sodelovanja Interreg SI – HR vključuje naslednje teritorialne enote na ravni NUTS 3:
 • v Republiki Sloveniji: Pomurska regija, Podravska regija, Savinjska regija, Zasavska regija, Posavska regija, regija Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska regija, Primorsko - Notranjska regija, Obalno - Kraška regija;
 • v Republiki Hrvaški:       Primorsko - Goranska       županija, Istarska županija, mesto       Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko - Zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija in Karlovačka županija.
Vloge se lahko predložijo kadar koli od datuma objave do zaključka javnega razpisa oziroma dokler so na voljo sredstva. Projektne vloge se lahko predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej. Prvi rok za predložitev vlog je 11. marec 2016.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.si-hr.eu.

Uradni list Republike Slovenije, številka 2, z dne 15. 1. 2016.